VOLEBNÝ PROGRAM PRE MODERNÚ OBEC

Volebný program pre modernú obec
---------------------------------------------

... V rokoch 2010-2014 sa budem zasadzovať o :

• zníženie nových poplatkov za hrobové miesta na cintoríne,
• príhovor zástupcu obce pri pohrebných obradoch,
• výstavbu novej materskej škôlky,
• zníženie dane za psa a poplatkov za komunálny odpad,
• vybudovanie chodníka pre chodcov „Ku Mlynu“,
• prekládku transformátora na Slovenskej ulici,
• výstavbu odvodnenia na IBV Pod hradom a na cintoríne,
• rekonštrukciu všetkých chodníkov v obci,
• výstavbu parkoviska pri zdravotnom stredisku a pod hradom.
• zahusťovanie intravilánu v obci výstavbou nových ulíc,
• pokračovanie budovania obecnej kanalizácie,
• podporu výstavby nájomných bytov pre mladé rodiny,
• čistenie potokov pomocou verejnoprospešných služieb,
• asfaltovanie poškodených miestnych komunikácií,
• osadenie semaforov na križovatke Prešovská – Hlavná,
• koncepciu rozvoja futbalového ihriska, jeho okolia a parku,
• vytváranie lepších podmienok pre malé a stredné podnikanie a na obecné zákazky budeme preferovať miestnych podnikateľov,
• šetrenie financií vo všetkých oblastiach v prospech investícii pre celú obec,
• organizovanie drobných obecných služieb pre nezamestnaných občanov,
• starostlivosť o seniorov v obci v rámci opatrovateľskej služby,
• zmenu organizačnej štruktúry obecného úradu,
• videozáznamy z rokovania obecného zastupiteľstva, všetkých obecný akcií a omši z kostola
sv. Martina a ich uloženie na stránku obce,
• ukladanie všetkých zmlúv na internetovú stránku obce,
• vypracovanie projektov pre získanie finančných prostriedkov z fondov EU.

... vráťme obecnému úradu dôveru občanov a ochotu pomáhať všetkým občanom....