Stanovisko k uzneseniu zo dňa 29.12.2007

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

O b e c Kapušany
Obecné zastupiteľstvo Hlavná 104/6
082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch: 11.01. 2007

Vec : Stanovisko k uzneseniu zo dňa 29.12.2006

Vážení páni poslanci a poslankyne

Novozvolený starosta obce vo svojom sľube sa zaviazal, že bude dodržiavať ústavu a platné zákony SR. Hneď v prvom uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.12.2006, ktoré bolo vystavené na obecnej tabuli, to hrubo porušil v bode, ktorý sa týka platu starostu.

Zástupca starostu Ing. Madzik pri schvaľovaní platu starostu obce nesprávne predložil zákon č. 249/1992, ktorý už bol niekoľkokrát zmenený a doplnený napr. zákonom 237/2001 a pojednáva o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových organizáciách, ktorý
okrem základného platu (súčin priemerného platu v národnom hospodárstve a násobku podľa počtu obyvateľov) poznal ešte aj príplatok za riadenie. Lenže starosta nie je zamestnanec, on nemá zamestnaneckú zmluvu ale je poverený výkonom funkcie.

Naviac ešte poslanec p. Ličák predložil návrh na zvýšenie násobku z 2,2 na 2,3 čo nie je možné, pretože násobok platu je daný zákonom a môžu ho meniť iba poslanci NR SR a nie poslanci obecného zastupiteľstva.

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol prítomný aj kontrolór obce Ing. Tverďak, ktorý neupozornil poslancov na použitie neplatného zákona a vôbec sa k uvedenému problému nevyjadril. Je otázne či taký kontrolór, ktorý nepozná základné zákony tykajúce sa obce je potrebný ? Ako občan a bývalý starosta dávam Vám páni poslanci návrh na odvolanie kontrolóra obec pre jeho nečinnosť a menovanie profesionálneho kontrolóra.

Pre stanovenie platu starostu platí zákon 289/2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR 253/1994, kde je uvedené, že :

1. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny roka násobku podľa § 4 odst. 1.
Plat sa zaokruhľuje na celé stovky nahor.

a/ priemerná mesačná mzda v nár. hospodárstve ........................... 17 274,-Sk
b/ násobok pre obec s počtom obyvateľov od 1001 - 3000 je ....... 2,20

Teda plat starostu je súčin :

17 274 x 2,20 = 38 003, -Sk a po zaokrúhlení na celé stovky nahor
to predstavuje :
38 100.- Sk.

2. Podľa § 5 možno starostovi poskytnúť odmenu za kvalitný výkon funkcie až do výšky 50% súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje.

Zákon 289/2002 vypustil príplatok za riadenie, taktiež aj minimálny príplatok za riadenie.

Môj plat, ako starostu obce už v roku 2003, bol stanovený správne, žiadny príplatok za riadenie som nepoberal, ani som naň nemal nárok.

Takže páni poslanci, poslankyne, je na Vás ako sa s týmto problémom vysporiadate a dáte uznesenie ohľadom platu starostu obce do súladu s platnými zákonmi SR.

Vaše stanovisko očakávam aj v písomnej forme ako aj informáciu na obecnej tabuli.

S pozdravom

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.

Rozdeľovnik : Obecné zastupiteľstvo
Obvodný úrad Prešov
Občania obce Kapušany