Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2007

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Obecné zastupiteľstvo
Hlavná 106
082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch 23.01.2007
Vec
Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2007

Týmto listom vyjadrujem svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2007 zo dňa 16.1.2007 a k uznesenie obecného zastupiteľstva z uvedeného dňa.

Predložený rozpočet je koncipovaný ako vyrovnaný, ale po jeho preštudovaní som zistil
závažne nedostatky, ktoré tvorcovia opomenuli alebo z neznalosti nezahrnuli do rozpočtu a to :

1.Chyba v prijmovej časti - presun nevyčerpaných dotácie z MV SR na bytovku z minulého roku v objeme asi 2,5 milióna Sk, čerpanie musí byť aj vo výdavkoch.

2.Nevidím dôvod prečo boli upomienky a zápisné v knižnici v príjmovej časti rozpočtu znížené zo 6 tisíc na 3 tisíc ?

3.Dotácia na stavebný úrad je nízka, bola 380 tis. Prečo je iba 311 tis.?

4.Prebytok hospodárenia sme mali 570 tis. Vy nula. Prečo ?

5.Prebytok z rezervného fondu sme mali 100 tis. Vy iba 27 tis. Na čo sa vyčerpá rozdiel ? Uvedomte si, že prebytok z rezervného fondu sa môže použiť iba na investičné akcie !!!

6.Depozit z vkladov nájomníkov vo výške 680 tis. nemôže ísť do príjmu a následne do výdavkov, pretože sú to uschované finančné prostriedky na depozitnom účte obce, ktoré sa nemôžu použiť na chod obce, sú určené na niečo iné !!!
Musia sa z príjmu vyčleniť a výdavky o ich hodnotu znížiť !!!

7.Formulácia „Depozit Úver“ je totálny nezmysel. Odporúčam pozrieť slovník cudzích slov.

8.Vo výdavkovej časti položka 01116 610 rezerva vo výške 140 tis. Na čo bude určená? Ešte raz sa opakuje v položke 01116 642001 vo výške 139 tis. Navrhujem jednu zrušiť.

9.Predpokladám, že 13. plat je v položke 614 odmeny starosta a pracovníci, pretože inde som ho nenašiel. Je to chyba, lebo podľa platnej Kolektívnej zmluvy pracovníci majú nárok na 13. plat, preto to musí byť samostatná položka !!!

10.Páni poslanci oproti minulému roku ste navýšili mzdy o takmer 700 tis. Skúste sa nad tým zamyslieť, veď nemáte na rozvoj obce a zvyšujete mzdové náklady. Za 700 tisíc sa dá napr. zaasfaltovať jedna ulica.

11.Právne poradenstvo sme mali 15 tis., vy 25 tis. Prečo ?

12.Posledný audit nás stal 10 tis., vy máte 20 tis. Načo ?

13. Odmena skladníka CO musí byť aj v príjme, pretože sa prepláca z Obvodného úradu.

14. Vo výdavkovej časti rozpočtu pre knižnicu chýba 7 %-né navýšenie mzdy. V roku 2006 bolo v rozpočte v položke 08205 611 Mzda plánovaných 77 tisíc a v roku 2007 je v návrhu rozpočtu znova plánovaných 77 tisíc. S navýšením všetkých miezd sa plánuje pre 2. polrok.

15.Žiadam vysvetliť prečo na položke 08205 633009 Knihy, časopisy, noviny je plánovaných pre knižnicu len 16 tisíc. Na porovnanie uvádzam, že v položke 01116 633006 Knihy, časopisy, noviny je pre obecný úrad plánovaných 25 tisíc. Bežne sme dávali na knihy pre knižnicu 30 tisíc.

16.Ďalšia pripomienka sa týka opatrovateľskej služby. Prečo nie sú mzdy a odvody rozčlenené? Účtovná položka pre mzdy je 611 a pre odvody 621 (zatiaľ čo odvody sa ešte ďalej členia podľa druhu poistenia) pričom v návrhu rozpočtu sa mzdy a odvody uvádzajú spolu v položke 611 Mzdy a odvody. My sme mali na opatrovateľskú službu 480 tisíc vy dávate iba 286 tisíc. Uvedomte si že v podielových daniach dostávame časť na 268 občanov starších ako 62 rokov.

17. Údržba futbalového ihriska je nízka iba 50 tis. My sme mali 94 tis. a nestačilo to napr. na vybudovanie WC a iné.

18.Teší ma, že ste dali na údržbu MŠ 150 tisíc, je nutné dokončiť výmenu okien a dopravné ihrisko, ale uvedená čistka patrí do kapitálových výdavkov.

19.Školské stravovanie MŠ – mzdy sú nižšie oproti minulému roku. Ako chcete ušetriť?

20.ZŠ – originálne kompetencie - plánovaná čiastka je nízka, veď na platy treba viac a kde sú ešte energie ?

21.K záujmovým organizáciám - prečo Richtaroše majú iba 1 tisíc., keď minulý rok mali 9 tisíc. ?

22. Prispievali sme OCADAM nie Farskému úradu, pretože on nie je záujmovou organizáciou obce. Prečo tento rok je uvedený medzi záujmovými organizáciami a prečo OCADAM nedostal žiadnu dotáciu?

23. Aleluja môže mať 15 tisíc, ale aj s Prehliadkou cirkevných zborov, v ktorej dúfam, že budú pokračovať.

24.DIKAPI, prečo zvýšenie z 25 na 38 tis. ?

25.Taktiež ZO ZPCCH zvýšenie z 18 na 20, veď im sa minulý rok zvýšilo z 12 na 18, pretože mali 20. výročie svojho vzniku. Toho roku už nemajú čo oslavovať. Navrhujem znížiť na 12 tis.

26.Je treba sa zamyslieť, či tejto organizácií vôbec niečo dávať, pretože všetci sú aj v klube dôchodcov a tým dostavajú dvakrát a poukázané prostriedky nevyužijú na zlepšenie svojho zdravia ale prejedia ich na schôdzach alebo precestujú do Poľska za lacnými potravinami.

27.Depozit Úver (znova nezmysel) = Splátka úveru v obidvoch prípadoch.

28. A nakoniec ďalší nezmysel „Úhrada nezaplatených a vystavených faktúr z roku 2006“ v objeme 100 tis. je v nákladoch.
Sú to pohľadávky obce čiže musia byť príjmom obce !

Nakoniec ma ešte zaujíma kedy budú pripravené a zverejnené rozpočty na roky 2008 a 2009 (podľa zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách je obec povinná pripraviť trojročný rozpočet.)

Nemienim to viac komentovať, ale takéto závažné chyby v príprave rozpočtu obce by si zaslúžili aj vyvodenie dôsledkov pre pracovníčku, ktorá rozpočet pripravovala.
Ako starosta obce by som sa pod takýto rozpočet nepodpísal .

Samozrejme sa mal na tom podieľať aj kontrolór obce, ktorý ako predpokladám konečné znenie rozpočtu, ktoré bolo vyvesené na obecnej tabuli, ani nevidel. Rád by som videl stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu, je to jeho povinnosťou zo zákona pripraviť a predložiť zastupiteľstvu.

Pripomienky k zloženiu komisií :
•počet členov v komisiách aj s predsedom má byť nepárny, nie je to dodržané,
•členom stavebnej komisie je aj kontrolór obce, ktorý zo zákona o kontrolnej činnosti má úplne iné úlohy, čiže členom stavbnej komisie by nemal byť,
•členmi komisií by nemali byť ani pracovníčky obecného úradu, tie sú v pracovnom pomere a majú úplne iné povinnosti.

Pripomienka k platu starostu :
•plat starostu ste upravili po mojej pripomienke v súlade so zákonom 289/2002, ale stanovili ste mu 10% mesačnú odmenu. V uvedenom zákone sa konštatuje, že starostovi možno poskytnúť odmenu s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do 50% súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje, t.j. mali by ste mu stanoviť odmenu po uplynutí napr. pol roka alebo roka a nie dopredu. Dajte to konečne do súladu so zákonom 289/2002.

Dávam Vám uvedené na vedomie a očakávam, že moje pripomienky budú zapracované do rozpočtu obce a uznesení obecného zastupiteľstva.
S pozdravom

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.
Na vedomie :
- kontrolór obce.