Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2008

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Obecné zastupiteľstvo
Hlavná 106 082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch 20.12.2007

Vec : Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2008

Týmto listom vyjadrujem svoje stanovisko k rozpočtu obce na rok 2008 a k uznesenie obecného zastupiteľstva :

Predložený rozpočet je koncipovaný ako vyrovnaný, ale po jeho preštudovaní mám následovné pripomienky ?

1.V príjmovej časti nevidím dôvod zvýšenia poplatkov za komunálny odpad každoročne o 100 tisíc korún (2007-cca 100-tisíc, 2008-100-tisíc )?

2.Vo výdavkovej časti je dominantné znova navýšenie financií na mzdy o 500 tisíc korún ? Uvedomujete si, že ste za dva roky zdvihli mzdové prostriedky o
1-milión korún (v roku 2006-1,429 milióna, 2008-2,419 milióna) ? Ročné navýšenie miezd pracovníkov vo verejnej správe zo zákona je predsa vo výške 7 %, doposiaľ to bolo k vždy k 1.7. .

3.Zvýšenie telefónnych poplatkov na 13O tisíc (nárast o 50 tisíc oproti roku 2006).Dnes sa už problémy riešia mailami nie telefonovaním, takže telefónne poplatky by mali klesať, nie stúpať.

4.Nevidel som dôvod hromadného nákupu výpočtovej techniky v roku 2007 za 210 tisíc korún a tohto roku znova za 70 tisíc ? Úrad mal v každej kancelárií funkčný počítač v roku 2006. Keď máte novú výpočtovú techniku, tak potom je potrebných ďalších 55 tisíc na jej opravu ?

5.Na údržbu budovy OcU 400 tisíc z obecných peňazí je zbytočná investícia, takú malú investíciu do údržby nebude ani vidno, problém rekonštrukcie OcU je treba riešiť ináč.

6.Rovnaká situácia je aj pri údržbe zdravotného strediska, priama investícia vo výške 800 tisíc je zrejme pre Vás prioritná, keďže dcéra Dr. Inaša je poslankyňa, ale treba si uvedomiť, že v príjmovej časti rozpočtu máte príjem zo ZS vo výške 200 tisíc Sk a do údržby dávate 800 tisíc. Počas môjho pôsobenia sme dávali ½ z príjmu tj. 100 tisíc každoročne do údržby. Tak rozhodlo vtedajšie zastupiteľstvo. Celková rekonštrukcia ZS je potrebná ale nie iba z našich peňazí. ZS je síce majetkom našej obce ale jeho služby využívajú aj občania spádových obcí, ktoré neprispievajú na jeho prevádzku alebo údržbu Núkajú sa tú iné riešenia. Aké ? To už musíte vymyslieť. Zatiaľ iba rozdávate peniaze občanov obce Kapušany.

7.Odmena kontrolóra obce je zrejme jeho 10 % úväzok, keďže za ňou nasledujú odvody. Je to jeho mzdový taríf nie odmena.

8.Dohody o vykonaní práce sú znova príliš vysoké 2007-150 tisíc, 2008-100 tisíc, ale je to zrejme potrebné, keďže sa na úrade v tomto volebnom období zamestnávajú dôchodcovia a 193 občanov obce Kapušany je evidovaných na úrade práce ako nezamestnaní.

9.Posledný audit má stal 10 tis., 2008 máte 28 tis. Je to potrebné najímať audítorov z okresu Poprad ?

10.Tak ako ste v príjmovej časti navŕšili príjmy za odpad, tak aj vo výdavkovej časti rozpočtu narastajú poplatky za odpad každoročne o 100 tisíc korún.
Zamyslel sa niekto nad tým, prečo je to tak ? Ja to vidím ako prvé chybné rozhodnutie starostu obce, keď bez súhlasu zastupiteľstva zmenil interval vývozov z troch na dva týždne a tu je výsledok. Ja som mal ročne 17 vývozov a od roku 2007 ich máme 26. Rozdiel je 9 x 12 000 = 108 000.- Sk. Jeden vývoz stojí cca 12 000..Sk, takže sa vyprazňujú poloprázdne kontajnery. Počas uplynulého funkčného obdobie sa nikto nesťažoval, že 3-týždňový interval vývozu je dlhý. Je treba nútiť občanov, aby viac odpadu separovali a tým bude menej komunálneho odpadu a interval vývozov sa tým môže predlžovať nie skracovať. Idete jednoznačne opačným smerom.

11.Vianočná výzdoba je prehnane vysoká – 80 tisíc, v 2006 roku sme mali 40 tisíc vtedajším poslancom sa to zdalo veľa (traja bývalí poslanci sú aj v terajšom zastupiteľstve a to im už nevadí ?).

12.V údržbe miestneho rozhlasu za 80 tisíc neviem čo chcete zlepšiť ? V roku 2007 ste dali do údržby 110 tisíc, treba vysvetliť čo sa za tie peniaze urobilo ? V roku 2006 sme dávali do údržby 100 tisíc korún a to kúpili aj novú ústredňu.

13. Pre záujmové organizácie sa dáva stále viac a viac, potešiteľné je, že niektoré už na svoju činnosť nežiadajú viac, ale niektorým ani dvojnásobné navýšenie počas troch rokov nestačí.

14. Keď sa peniaze minú, tak potom neostanú na kapitálové výdavky, v roku 2006 sme dávali do kapitálových výdavkov o 600 tisíc viac (2,5 milióna).

15. Len tak na koniec, splátka úveru za cesty je tiež kapitálový výdavok.

Ďalej sa chcem vyjadriť ešte k dlhu, ktorý som zanechal na OcÚ, ktorý uvádzate vo výške 2 541 000,. Sk :
-na účtoch vo VÚB Prešov ostalo ............ 642 833.- Sk
-na účte v Dexia Banke cca................ 50 000.-
-pohľadávky obce ........................ 85 348.-
-vratká DPH .............................. 644 000.-
--------------------------------------------------------------------
Spolu aktíva ............................ 1 422 181.- Sk
Rozdiel 1,1 milióna prestavuje dlh za technológiu na ČOV(Ekofluid) a za výstavbu kanalizácie (Pehaes, VKP Schlosser) v čiastke 900 tisíc a úhrady za plyn, odpad, vianočnú výzdobu a iné.

Takže aké dlhý som na úrade zanechal ? Dlhy za vykonané práce a bežné prevádzkové potreby obce (hodnoty sú vybrané z preberacieho protokolu a rozpočtu obce 2008).

Samozrejme sa Vám chcem ešte poďakovať za to, že za vykonanú prácu v prospech obce ste mi neschválili preplatenie 17 dni dovolenky. Ešte raz srdečná vďaka.

Na záver ešte jedná otázka: „Prečo nesvietia všetky štyri reflektory na kostol „ ?

Občania, ktorí bývajú na dolnom konci obce nemôžu vidieť v noci osvetlený kostol ?

Dávam Vám uvedené na vedomie a očakávam odpovede na moje otázky.

S pozdravom
Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.

Na vedomie :
- kontrolór obce.