ZOPÁR FAKTOV O ŽIDOVSKOM VPLYVE A MOCI

ZOPÁR FAKTOV O ŽIDOVSKOM VPLYVE A MOCI
autor: Jozef Pavol

Nemecko
Židia kontrolovali v Nemecku v období 1819 - 1935 20% obchodných aktivít, aj keď ich bolo v populácii menej než 1%, a mali dominantnú pozíciu v 9 z 13 spoločnostiach s kapitálom nad 100 miliónov mariek. V Prusku v roku 1911 tvorili Židia 44% z 25 najbohatších milionárov. V Berlíne v roku 1923 bolo 150 židovských a 11 nežidovských bánk.1
Najväčšie zastúpenie mali Židia v kultúre a v médiách - divadle, umení, filme a žurnalistike. V roku 1930 bolo v Berlíne 80% riaditeľov divadiel Židov a Židia boli autormi 75% divadelných hier. Židia vlastnili popredné noviny a boli výrazne disproporčne zastúpení medzi novinármi. Ale aj v jurisdikcii, ako vysokoškolskí učitelia a lekári. Priemerný židovský plat bol takmer štyrikrát vyšší v porovnaní s nežidovským.2

České krajiny a Morava
Nesládková (1999) uvádza, že na Ostravsku koncom prvej Československej republiky bolo registrovaných 5680 banských, priemyslových a živnostenských podnikov, z ktorých 68% patrilo Židom; 49% lekárov so súkromnou praxou a 63% advokátov bolo Židmi.
Židia získali prístup do prestížnych miest štátnej správy vrátane ministerských kresiel. Židia tvorili 50% lekárov a 34% právnikov.3
Dochádzalo tu k rôznym antisemitským prejavom, ktoré sa však nestretli s podporou štátnej politiky predovšetkým zásluhou prezidenta T. G. Masaryka, ktorý bol Žid (z otcovej strany).

Uhorsko
Pred prvou svetovou vojnou v Uhorsku nemali Židia veľkú politickú moc. Tvorili cca 5% populácie. Ale zato pätina krajiny bola v židovskom držaní a veľká časť veľkých statkárskych komplexov Židmi prenajímaná.
Židia tvorili 55% vedúcich miest v bankách, na burze a vo zväze priemyslu.
Na vyšších obchodných školách predstavovali Židia skoro polovicu študentov, na medicíne 46%, na práve 27%, na vysokých školách technického zamerania 33% a tvorili takmer polovicu právnikov a lekárov, viac než 40% novinárov, tretinu inžinierov a štvrtinu umelcov a spisovateľov.4
Židia sa podieľali aj na hrubej maďarizácii slovenského národa a na rozširovaní alkoholického moru.
Grünvald napísal vo svojom „Felvidéku“ už roku 1878, že v Hornom Uhorsku stredné školy sú ani stroje, do ktorých na jednom konci vsádzajú slovenských chlapcov, aby na druhom konci vyšli z nich, z tých strojov, už ako hotoví Maďari. Tak to išlo bezmála 60 rokov.5 (Béla Grünvald bol Žid, poslanec uhorského snemu a minister školstva)
Pri šírení alkoholického moru bolo bežné, že Žid prišiel do dediny, jeho jediný majetok bol cez plece prehodený pinklík, otvoril si krčmu a o pár rokov si podmanil celú dedinu - skoro každý občan mu bol dlžníkom a skupoval prepité majetky úbohých opilcov.

Rusko
Profesijný profil Židov a Rusov v roku 1897:

Profesia Židia Rusi
Poľnohospodárstvo...........3,8 % 71,6 %
Priemysel a remeslá.........34,4 % 11 %
Obchod a financie............35,7 % 2,5 %
Administrácia..................6,5 % 2,2 %

USA
V roku 1952 tvorili Židia 24% študentov na Harvarde, 23% na Cornellovej univerzite, 20% na Princestonu atď., aj napriek tomu, že zastupovali len 3% populácie.7
V roku 1968 bolo 20% židovských učiteľov na prestížnych školách. Toto percento bolo ešte vyššie v prípade sociálnych vied (30%) a elitných právnických škôl (38%).8
V roku 1976 bolo 25% tlače vo Washingtone založenej Židmi, 58% televíznych spravodajcov (tvorcov správ) boli Židia.
Židia sú napríklad majiteľmi The New York Tiems, výkonní riaditelia troch hlavných televíznych staníc a štyroch najväčších filmových štúdií.9
Takmer polovica súčasných amerických miliardárov a 10% kongresmanov sú Židia.10

Nobelova cena
Židia získali vysoko disproporčný počet Nobelových cien vo všetkých kategóriách od roku 1901 do roku 1985: 11% za literatúru, 13% za chémiu, 22% za fyziku, 26% za ekonómiu, 35% za medicínu.11
Tento vysoký počet získaných Nobelových cien nie je spôsobený ich intelektuálnou nadradenosťou, ale skôr skorumpovanosťou alebo rasovým pôvodom kompetentných, ktorí tieto ceny udeľujú.

Samovraždy
Ak by sme mali analyzovať literárne diela, ktoré vyprodukovali Židia, dospeli by sme k záveru, že židovskí autori (Hemingway E., Steinová G., Woolfová V., Remarque E. M., Mann T., Kafka F., Vámoš G., atď.) vo veľkej miere navodzujú u čitateľa myšlienky bezcennosti, pesimizmu; majú negatívny dej a závery, ktoré často končia u hlavných hrdinov smrťou. Táto literatúra akoby čitateľa nabádala k samovražde. Ale pritom židia páchajú menej samovrážd než príslušníci iných náboženských skupín.

Napríklad v Rakúsku v 19. storočí:

Konfesia Počet samovražd na 1 milión
Židia......................................30
Grécki katolíci.........................99
Rímski katolíci.........................100
Protestanti..............................123

Šírenie komunizmu
V šírení komunistických ideí hrá veľkú úlohu v Maďarsku Žid Béla Kun, Židovka Rosa Luxemburgová v Nemecku a Židovka Emma Goldmanová v USA.
Samotný komunizmus je produktom židovského filozofa Karola Marxa.
Židia majú zásluhu v likvidácii ruského nacionalizmu, v podkopaní patriotizmu, zavraždení cára a jeho rodiny, vyvlastnenie gulagov a zničenie ortodoxnej cirkvi.
Veľa židovských boľševikov bolo v sovietskej tajnej polícii, či na miestach komisárov, daňových inšpektorov a byrokratov.13
Roku 1927 mala boľševická strana 50 000 židovských členov, čiže 5,21% členstva, čo bol trojnásobok demografického podielu. Táto disproporcia bola tým vyššia, čím vyššia bola mocenská štruktúra. V politbyre boli z piatich členov traja Židia (Kamenev, Zinoviev a Trockij, zvyšní dvaja boli Stalin a Lenin, pričom Lenin bol Žid z matkinej strany).
Štátna administratíva Sovietskeho zväzu sa skladala z 545 osôb, v ich rukách sa sústredila celá moc štátu; z toho bolo 450 Židov, 34 Lotyšov, 26 Rusov a zvyšok iné národnosti. (Po nástupe Stalina k moci sa ale pomery zmenili.)
V povojnovom Československu členmi KSČ židovského pôvodu boli napríklad: Rudolf Slánsky (generálny tajomník strany), Frejka, Geminder, Hajdů, Lomský, Loebl, Margolius, Reicin, Simon, Šling atď.
Komunistická strana USA (CPUSA) mala v období 1921 - 1961 v centrálnom výbore 33% Židov. Do päťdesiatych rokov bola zhruba polovica členov CPUSA Židov.14
Najlepším dôkazom toho, že si americkí ľavicoví Židia zachovali židovskú identitu, bolo, že ich podpora CPUSA závisela na postoji ZSSR, ktorý buď vyhovoval špecifickým židovským záujmom, alebo nie (podpora Izraela, vzťah k nacistickému Nemecku atď.). Židovská podpora komunizmu klesla po Stalinovom návrate k antisemitizmu a veľa Židov opustilo komunistickú stranu po kríze na Strednom východe v roku 1967, kedy ZSSR prerušil diplomatické styky s Izraelom.15

Psychoanalytické hnutie
V roku 1906 bolo všetkých 17 členov hnutia Židmi (a s židovstvom sa silne identifikovali).
V roku 1971 uviedlo 62% vzorku amerických psychoanalytikov afinitu k židovskej kultúre.
V roku 1997 bola edičná rada periodika Psychoanalytic Quarterly prevažne židovská, 6 zo 7 redaktorov a 20 z 27 členov redakčnej rady malo židovské mená.16
(Jung a Jones, jedni z mála Nežidov v psychoanalytickom hnutí, sa stali prezidentmi Medzinárodnej psychoanalytickej asociácie. Jednalo sa o maskovanie židovskej organizácie Nežidmi, čo je typické aj pri niektorých politických stranách a štátnických postoch.)
Podobne na tom je aj Frankfurtská škola sociálneho výskumu, ktorá bola založená v roku 1923 vo Frankfurte a bola všeobecne považovaná za šíriteľa tzv. „kultúrneho boľševizmu“. Samotná škola bola založená Židom Felixom Weilom a prvá generácia frankfurtskej školy bola tvorená výhradne Židmi.
Stratégiou frankfurtskej školy je dekonštruovať univerzalizmus a vedecké myslenie použitím tzv. Kritického rozumu. Postmodernizmus usiluje o úplný relativizmus a nedostatok objektívnych morálnych štandardov. Ústredné je zavrhnutie možnosti zdieľania hodnôt a akýkoľvek druh univerzalizmu a národnej kultúry.

Média
Tlač
Medzi najpopulárnejšie americké noviny patrí: New York Times, The Wall Street Journal a Washington Post. Tieto tri dominantné noviny rozhodujú, ktoré správy a ako sa uverejnia a ktoré nie.
New York Times boli založené v roku 1861 Nežidmi. Po smrti ich zakladateľov boli zakúpené bohatým židovským vydavateľom Adolphom Ochsom. Jeho pravnuk Arthur Ochs Sulzberger Jr. je terajším majiteľom a Ceo, jeho rodina tiež vlastní 33 iných publikácií v New Yorku, 12 časopisov, 7 rádio staníc...
The Wall Street Journal predá denne 1.8 miliónov kópií. Vlastníkom je Dow Jones & Company a New York Corporation, ktorá vlastní ďalších 24 novín. Peter Kann (Žid) je spoločníkom The Wall Street Journal a New York Daily News.
The Washington Post mali pôvodne tiež nežidovských majiteľov, ale po zbankrotovaní ich na aukcii v roku 1933 kúpil Eugene Meyer, židovský finančník. Washington Post teraz vlastní jeho dcéra Katherine Meyer Graham a jej syn Donald.

Televízia a rádio
Najväčšie médiá vlastní spoločnosť Walta Disneyho, ktorej spoločníkom a CEO, je Žid Michael Eisner; po jeho prebratí spoločnosť rozšírila tvorbu grafického sexu a násilia v detských filmoch. Eisner vlastní 225 televíznych staníc v Spojených štátoch, a takisto vlastní niekoľko televíznych staníc aj v Európe.
ABC ako aj ESPN je vedená prezidentom a CEO Stevenom Bornsteinom (takisto Žid). Táto spoločnosť kontroluje polovicu Lifetime televízie, Arts & Entertainment Network - televízne spoločnosti. ABC radio spoločnosť vlastní 11 AM a 10 FM staníc vo veľkomestách ako New York, Washington, Los Angeles a má cez 3400 pobočiek.
Time Worner je zapletený vo výrobe filmov a časopisov - vydavateľom a šéfom je Norman Pearlstine (Žid). On je najväčším vydavateľom časopisov v krajine (časopisy Time, People, Fortune).
Medzi ďalšie židovské spoločnosti patrí napríklad Viacom (produkuje a vydáva TV programy pre 3 najväčšie médiá, vlastní 12 televíznych staníc a 12 rádio staníc...), Paramount Pictures (spoločnosť vedená Židovkou Sherry Lansingovou), New World Entertainment (vlastní ju Ronald Perelman - Žid), Dream Works (bola založená v roku 1994 troma Židmi: Davidom Geeffenom, Jefrey Katzenbergom a filmovým direktorom Stevenom Spielbergom), MCA, Universal Pics, Seagram Company,...

Hollywood
80% hollywoodskych producentov a 30% hollywoodskych režisérov a scenáristov sú Židia.18
Židia riadia aj všetky hlavné štúdia. 60% hollywoodskej filmovej elity má židovský pôvod.19
Hollywood má veľký vplyv na vytváranie svetovej „kultúry“, zvlášť v Amerike a Európe.

Vplyv na konzumenta
Vyššie uvedené informácie sú len ako príklad, Židia dnes prakticky ovládajú priamo a nepriamo na 90 - 99% všetky média. Žid rozhoduje, čo sa svet dozvie a čo nie.
Pôsobenie Hollywoodu a aj všetkých ostatných židovských médií sa dá popísať nasledovne:
• vytváranie predstavy o ideálnosti multikultúrneho (multirasového) štátu, ako niečoho, čo možno ľahko dosiahnuť a čo človeka obohacuje, zároveň nabádanie k rasovému miešaniu;
• skresľovanie minulosti (filmy o druhej svetovej vojne, ktoré vykresľujú amerických vojakov ako najväčších hrdinov; preháňanie židovských strát behom rôznych pogromov a pod.);
• skresľovanie židovského prínosu pre svet (napríklad heroizovanie takmer bezvýznamného Sigmunda Freuda);
• vytváranie názoru, že všetky rasy sú si rovné; zároveň vykreslenie belochov ako utláčateľov a tyranov nevinných Židov a černochov;
• šírenie názorov na manželstvo, sex a rodinný život, ktoré sú veľmi odlišné od tých, ktoré vyznáva väčšina ľudí;
• šírenie liberálnych názorov zameraných na celkovú reštrukturalizáciu základných inštitúcií; pohŕdanie autoritami;
• propagácia individualizmu, pre ktorý je charakteristická sexuálna voľnosť, morálny relativizmus, pohŕdanie náboženskými inštitúciami;
• propagácia tolerancie k neobvyklým a deviantným životným štýlom (napríklad homosexualita, pedofília,...)
• zosmiešňovanie kresťanstva.
Nemožno sa čudovať, že ľudia, ktorí sú pod silným vplyvom týchto médií, vo svojej obmedzenosti považujú belochov za menejcenných oproti černochom a Židov za pôvodcov civilizácie, kultúry a pokroku.

Židovská populácia v súčasnom svete

Krajina Percento
USA..............................45
Izrael............................35
Francúzsko...................5
Rusko...........................4
Ukrajina.......................3
Kanada.........................3
Anglicko........................2
Argentína.....................2
Brazília.........................1
Juž. Afrika Percento......0,8

Súčasné Slovensko
Veľmi stručný zoznam vplyvnejších Židov na Slovensku:
Kultúru zastupujúci Židia na Slovensku sú napr.: Feldek Ľubomír (spisovateľ, básnik...), Filan Boris, Hummel Pavol, Kirschner Jana, Lasica Milan (zabávač, spisovateľ...), Varga Marián (klavirista a humorista),...

Z významnejších politikov židovského pôvodu sú napr.: Banáš Jozef (ANO), Bauer Edit (SMK), Beňová Monika (SMER), Blumenfeldová Henrieta (ŽENA A RODINA - predsedníčka strany), Ftáčnik Milan (SDA), Kaliňák Róbert (SMER), Lintner Ľubomír (ANO), Mikloš Ivan (SDKÚ), Orosz Ladislav (SDA), Osuský Peter (OKS), Schmőgnerová Brigita (SDA), Simon Zsólt (SMK), Šebej František (OKS), Tatar Peter, Weiss Peter (SDA), Wolf Jaroslav, Zajac Peter, Zajac Rudolf (ANO),... Manželka exprezidenta Michala Kováča - Eva Kováčová je Židovka, takisto Zuzana Satmáry - riaditeľka Nadácie CHARTA 77,...

Mediálni pracovníci židovského pôvodu sú napr.: Almer (predstaviteľ syndikátu novinárov), Füle (syndikát novinárov), Gembický (syndikát novinárov), Hríb (syndikát novinárov), Hric Andy (rádio TWIST), Lesná Ľuba (STV), Linceniová (STV), Mrocek Tibor (týždenník Súvislosti), Neoveský Miroslav (Rádio Slobodná Európa),...
Politológovia židovského pôvodu sú: Gál Fedor, Kusý Miroslav, Meseržnikov, Samson Ivo,...