Môj názor

... V posledných obecných novinách bolo uvedené uznesenie, ktoré sa týkalo predaja obecnej kanalizácie za 1 euro bez DPH Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. Košice. Týmto článkom Vám chcem trochu priblížiť genézu tohto rozhodnutia.

Náhodou som si prečítal zápisnicu z OcZ z 15.05.2020 a zaujal ma bod:
č. 11 Prerokovanie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce do správy VVS a.s. Košice a to preto, lebo sa to týka kanalizácie, na výstavbe ktorej som aj ja podieľal.

Obec ide predať VVS a. s. Košice kanalizáciu v dĺžke 810 m a to 1 euro bez DPH, teda celkové za 1,20 eura. Je to zmätočná hodnota, lebo obec nie je platcom DPH.

Predmetom predaja je časť kanalizácie v nasledovnom rozsahu:
- SO 12 Kanalizácia Kapušany Stoka „KB-1“ PVC DN 300 mm na ulici Železničná o dĺžke 303,0 m
- Stoka „KB“ PVC DN 300 mm na ulici Železničná o dĺžke 107,0 m (z celkovej dĺžky 614,0 m stoky „KB“)
- Stoka „KG2a“ PVC DN 300 mm na ulici Tehelná o dĺžke 400,0 m (z celkovej dĺžky 552,0 m stoky „KG2a“)

Uvedené vetvy obecnej kanalizácie som čiastočne dokončoval aj ja a nemyslím si, že obecné zastupiteľstvo urobilo správne rozhodnutie.

Prečo?
V roku 2006 stál 1 meter kanála v uložený v hĺbke cca 2 metre s umelohmotnou rúrou priemeru 300 mm cca 5000,- Sk, pričom do tejto ceny je započítaná aj šachta každých 50 m.

Obecné zastupiteľstvo teda darovalo VVS a. s Košice majetok obce v hodnote cca
810 m x 5000 Sk = 4,05 milióna korún / 30,126 = 134 435,- eur a to za 1 euro bez DPH.

Kanalizácia ako inžinierska stavba sa odpisuje 40 rokov a súčasnú hodnotu tohto majetku by stanovil znalec z odboru stavebníctva. Uvedené vetvy kanalizácie sú v prevádzke od roku 2006, teda 14 rokov, takže ich skutočná odpisová hodnota je cca 2/3 zo vstupných nákladov.

Nemyslím si, že je to správne rozhodnutie a že je to v súlade so Zásadami s hospodárením majetku obce Kapušany, pretože poslanci a starostka majú zveľaďovať,
chrániť a rozširovať majetok obce a nie ho darovať súkromnej akciovke za 1,20 eura.

Neviem koľko stoji opláštenie rukávovou metódou na 1 m, ale je to určite lacnejšie ako výkop a položenie 300 mm rúry do hĺbky 2 m a urobenie šachty každých 50 m, ale to nie je pre nás podstatné.

Osobne si myslím, že ste mali predať tieto vetvy VVS a. s. Košice za cenu určenú znaleckým posudkom a potom nech si už VVS a. s. Košice s týmto majetkom nakladajú ako chcu.
To, že sú tam balastné vody, ktoré idú do čističky a zrieďujú im odpad, to je ich problém. Máme s nimi podpísanú zmluvu o Správe majetku obce, ktorý prebrali od zhotoviteľa na základe riadneho preberacieho konania a tlakových skúšok.

Keby obec tieto vetvy predali VVS a. s. Košice, za cenu určenú znaleckým posudkom, tak by obec získala finančné prostriedky na výstavbu ďalších vetiev kanalizácie, na ktoré obec nemá finančné prostriedky.

Obdobným spôsobom obec predal rozvody plynu SPP a. s. Košice za 4,2 milióna korún, ale to bolo ešte v roku 2002.

A čo nato povie hlavný kontrolór obce? Poslal som mu mail, ale ten sa mi ani neozval.

Toto nebol predaj ale darovanie majetku obce – pričom VVS a. s. Košice je to súkromná akciová spoločnosť, kde akcionármi sú mesta a obce ale je tam aj francúzsky kapitál.

Obec stavala kanalizáciu z prostriedkov Environmentálneho fondu (teda zo štátnych prostriedkov) a samozrejme čiastočne každý rok, aj zo svojich finančných prostriedkov.

Ak VVS a. s. Košice chce vlastniť kanalizačnú sieť v obci Kapušany, tak si ju mala riadne odkúpiť. Rovnakom ako to urobilo SPP a. s. Košice s rozvodmi plynu.

Túto pripomienku som poslal obecnému zastupiteľstvu a znova tento bod pre jednali na ďalšom zastupiteľstve dňa 26.06.2020 s nasledovným výsledkom:

V tomto bode bude ukončený proces predaja kanalizácie v majetku obce spoločnosti VVS, a.s. Starostka informovala poslancov OcZ o e-mailovej pripomienke p. Kokošku k odpredaju, ktorú konzultovala s obecným právnikom, právnikom a riaditeľom VVS a. s., hlavným kontrolórom Obce Kapušany a tiež HK Mesta Prešov.

Závery z týchto konzultácií od prezentovala členom OR. Stanovisko obecnej rady:
- Pre obec je správa a údržba verejnej kanalizácie nákladná, na nevyhnutné rekonštrukčne zásahy obec nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami, a preto považuje prevod obecného majetku - kanalizácie do majetku VVS, a. s. za výhodný bez ďalších pripomienok. Proces odpredaja bol odkonzultovaný s obecným právnikom, ktorý navrhol zadefinovať do zmluvy výšku investície, ktorú spoločnosť VVS, a. s. do kanalizácie investuje. Diskusia k téme neprebehla, pristúpilo sa k hlasovaniu:
- • Uznesenie č. 54/2020 Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje:
- predaj obecného majetku kupujúcemu - Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., IČO: 36 570 460, Komenského 50, Košice , z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to.

Predmetom kúpy je časť kanalizácie v nasledovnom rozsahu SO 12 Kanalizácia Kapušany:
• Stoka „KB-1" PVC DN 300 mm
• Stoka „KB" PVC DN 300 mm
• Stoka „KG2a" PVC DN 300 mm na ulici Železničná o dĺžke 303,0m na ulici Železničná o dĺžke 107,0m (z celkovej dĺžky 614,0 m stoky „KB") na ulici Tehelná o dĺžke 400,0m (z celkovej dĺžky 552,0 m stoky „KG2a").

To všetko za kúpnu cenu jedno euro bez DPH.

O tomto bode nikto nediskutoval, ale jednoducho to siedmi poslanci schválili.
(ich mena nájdete na :
https://www.kapusany.sk/files/files/65/62/17/b507dcafef11433b8288148a3df...)

Osobne si myslím, že k takému dôležitému bodu malo byť zvolané zhromaždenie občanov obce Kapušany za účastí všetkých zainteresovaných strán, pretože sa jednalo o predaj (darovanie) majetku obce, ktorý patrí všetkým občanom a nielen 7 poslancom obce Kapušany.

Takže takto sme prišli (všetci občania obce Kapušany) o majetok v hodnote 134 435,- eur, ktorý siedmi občania obecného zastupiteľstva darovali
(predali) za 1 euro bez DPH VVS a. s. Košice.

Takže po prečítaní tohto článku si urobte si svoj názor a Vaše pripomienky a názory očakávam na mojej mailovej adrese: kokoska55@gmail.com.

V Kapušanoch 6.12.2020
Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.

PrílohaVeľkosť
Môj názor.doc46 KB