Uznesenie z OcZ zo dňa 29.12.2006

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

UZNESENIE

z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 29. 12. 2006

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch

A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Jozef Pribula zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.

1. Bača Jozef
2. Guteková Slávka, Mgr.
3. Holoďák Mikuláš
4. Inášová Lenka, Mgr.
5. Ličák Peter, JUDr.
6. Lukáč Miroslav
7. Madzik Ján, Ing.
8. Mathia Anton
9. Namešpetra Radoslav

C. zriaďuje
1. obecnú radu
2. komisie a to: stavebnú, pre verejný poriadok, finančnú, kultúrnu, športovú a sociálnu
3. zriaďuje funkciu zástupcu sobášiaceho a rečníka na pohrebe

D. volí
1. zástupcu starostu: Ing. Jána Madzika
2. členov obecnej rady: Ing. Jána Madzika, p. Mikuláša Holoďáka, JUDr. Petra Ličáka
3. predsedov komisií:
stavebná – p. Miroslav Lukáč
pre verejný poriadok - p. Anton Mathia
finančná – p. Jozef Bača
kultúrna – Mgr. Lenka Inášová
športová – p. Radoslav Namešpetra
sociálna – Mgr. Slávka Guteková
4. zástupcu sobášiaceho a rečníka na pohrebe: p. Mikuláš Holoďák

E. schvaľuje
Plat starostu
- základný plat vo výške 2,30 násobku priemernej mzdy pracovníkov v národnom
hospodárstve podľa nariadenia vlády č. 249/1992 o platových pomeroch zamestnancov
v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch, v znení neskorších
predpisov
- príplatok za riadenie Sk 2 500,--

F. ukladá
Predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva (poslanci, ďalšie navrhnuté osoby).

____________________________
Ing. Jozef Pribula
starosta obce