Zrušenie opatrovateľskej služby

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.,Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Ing. Jozef Pribula
Hlavná 104/6
082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch : 30.3.2007

Vec : Pripomienka k uzneseniu

Týmto listom reagujem na uznesenie č. 36/2007 ,ktorým od 1.5.2007 rušíte opatrovateľskú službu v celom rozsahu.

Pripomínam, že obec bola nútená zákonom prevziať opatrovateľskú službu od 1.1.2004 z VUC Prešov. Na obci je protokol o prevzatí tejto prenesenej kompetencie.

Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2007

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Obecné zastupiteľstvo
Hlavná 106
082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch 23.01.2007
Vec
Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2007

Týmto listom vyjadrujem svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2007 zo dňa 16.1.2007 a k uznesenie obecného zastupiteľstva z uvedeného dňa.

Predložený rozpočet je koncipovaný ako vyrovnaný, ale po jeho preštudovaní som zistil

Stanovisko k uzneseniu zo dňa 29.12.2007

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

O b e c Kapušany
Obecné zastupiteľstvo Hlavná 104/6
082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch: 11.01. 2007

Vec : Stanovisko k uzneseniu zo dňa 29.12.2006

Vážení páni poslanci a poslankyne

Uznesenie z OcZ zo dňa 29.12.2006

UZNESENIE

z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 29. 12. 2006

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch

A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Jozef Pribula zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.

1. Bača Jozef

VOLEBNÝ PROGRAM PRE MODERNÚ OBEC

Volebný program pre modernú obec
---------------------------------------------

... V rokoch 2010-2014 sa budem zasadzovať o :

• zníženie nových poplatkov za hrobové miesta na cintoríne,
• príhovor zástupcu obce pri pohrebných obradoch,
• výstavbu novej materskej škôlky,
• zníženie dane za psa a poplatkov za komunálny odpad,
• vybudovanie chodníka pre chodcov „Ku Mlynu“,
• prekládku transformátora na Slovenskej ulici,
• výstavbu odvodnenia na IBV Pod hradom a na cintoríne,
• rekonštrukciu všetkých chodníkov v obci,

Syndikovať obsah