• : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2008

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Obecné zastupiteľstvo
Hlavná 106 082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch 20.12.2007

Vec : Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2008

Týmto listom vyjadrujem svoje stanovisko k rozpočtu obce na rok 2008 a k uznesenie obecného zastupiteľstva :

Predložený rozpočet je koncipovaný ako vyrovnaný, ale po jeho preštudovaní mám následovné pripomienky ?

Obecné noviny

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obecný úrad
sl. Lenka INÁŠOVÁ
082 12 KAPUŠANY

Kapušany 15.05.2007

Vec : Pripomienky občanov

Dostal som prvé číslo obecných novín a po ich prečítaní mám k ním niekoľko zásadných pripomienok :

Doporučenie z MPSVR SR v oblasti opatrovateľskej služby

Vážený pán Ing. Kokoška,

vo veci procesného postupu v konaní a rozhodovaní obcí vo veciach opatrovateľskej služby, ako aj vo veci rozhodovania vo veci samej, dochádza pri výkone samosprávnej pôsobnosti obcí v tejto oblasti k nezákonnosti v rozhodovaní a nesprávnym úradným postupom v konaní. V prípade, že obec nezmení rozhodnutie svojho zastupiteľstva vo veci pozastavenia poskytovania opatrovateľskej služby, odporúčame Vám obrátiť sa v predmete veci na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky.

Odpoveď z Ministerstva vnútra SR - sekcia verejnej správy

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY
odbor koordinácie miestnej štátnej správy a samosprávy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

• •
Vážený pán
Ing. Ladislav Kokoška

kokoska@stonline.sk
• •

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
15.06.2007SVS – 202 – 2007 / 08342 Mgr. Barboríková/2217 18.06.2007

Vec
Informácia – odpoveď

Informácia na Ministerstvo vnútra SR

Informácia na Ministerstvo vnútra SR - sekcia verejnej správy

Prosím o informáciu z oblasti samosprávy obce :

1. Môže sa konať obecné zastupiteľstvo zvolané starostom obce v inej obci ??? Alebo ináč povedané "Musí sa obecné zastupiteľstvo konať iba v obci, kde boli zvolení poslanci alebo sa môže na popud starostu konať aj i inej obci" ?
Zámienkou je aby sa ho nemohli zúčastniť občania menovanej obce.

Oznamenie stanoviska ministerstva OcÚ a občanom

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Ing. Jozef PRIBULA
Hlavná 104/6 082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch : 20.7.2007

Vec : Sťažnosť- opatrovateľská služba

Dňa 30.03.2007 som Vám zaslal pripomienku k uzneseniu č. 36/2007, ktorým ste od 1.5.2007 zrušili opatrovateľskú službu v celom rozsahu.

Stanovisko ministerstva k zrušeniu opatrovateľskej služby

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím a sociálnych služieb
Špitálska č. 4 – 6, 816 43 Bratislava

Ing. Ladislav Kokoška
Masarykova 16
080 01 Prešov
e- mail

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/tel. Bratislava
3.7.2007 19712/2007-I/23 Ing. Konečný 2111 10.júla 2007

Vec:
Zrušenie opatrovateľskej služby – stanovisko

Vážený pán Kokoška,

Zrušenie opatrovateľskej služby

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.,Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Ing. Jozef Pribula
Hlavná 104/6
082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch : 30.3.2007

Vec : Pripomienka k uzneseniu

Týmto listom reagujem na uznesenie č. 36/2007 ,ktorým od 1.5.2007 rušíte opatrovateľskú službu v celom rozsahu.

Pripomínam, že obec bola nútená zákonom prevziať opatrovateľskú službu od 1.1.2004 z VUC Prešov. Na obci je protokol o prevzatí tejto prenesenej kompetencie.

Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2007

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Obecné zastupiteľstvo
Hlavná 106
082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch 23.01.2007
Vec
Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2007

Týmto listom vyjadrujem svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2007 zo dňa 16.1.2007 a k uznesenie obecného zastupiteľstva z uvedeného dňa.

Predložený rozpočet je koncipovaný ako vyrovnaný, ale po jeho preštudovaní som zistil

Stanovisko k uzneseniu zo dňa 29.12.2007

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

O b e c Kapušany
Obecné zastupiteľstvo Hlavná 104/6
082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch: 11.01. 2007

Vec : Stanovisko k uzneseniu zo dňa 29.12.2006

Vážení páni poslanci a poslankyne

Uznesenie z OcZ zo dňa 29.12.2006

UZNESENIE

z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 29. 12. 2006

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch

A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Jozef Pribula zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.

1. Bača Jozef

VOLEBNÝ PROGRAM PRE MODERNÚ OBEC

Volebný program pre modernú obec
---------------------------------------------

... V rokoch 2010-2014 sa budem zasadzovať o :

• zníženie nových poplatkov za hrobové miesta na cintoríne,
• príhovor zástupcu obce pri pohrebných obradoch,
• výstavbu novej materskej škôlky,
• zníženie dane za psa a poplatkov za komunálny odpad,
• vybudovanie chodníka pre chodcov „Ku Mlynu“,
• prekládku transformátora na Slovenskej ulici,
• výstavbu odvodnenia na IBV Pod hradom a na cintoríne,
• rekonštrukciu všetkých chodníkov v obci,

Syndikovať obsah