PARLAMENTNÉ VOĽBY 2010

... Voľby poslancov do NR SR sa budú konať tento týždeň v sobotu tj. 12.6.2010.

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko vstupuje do volieb so svojím programom pre všetky oblasti života občanov.

ĽS-HZDS sa podieľala na vytvorení slovenskej štátnosti a strana sa opiera o tri piliere:
kresťanský, sociálny a národný.

Pozývame Vás preto všetkých k volebným urnám a dajte svoj hlas strane s číslom 8.

Za prešovský okres v ĽS-HZDS kandidujú následovní poslanci :

PUSTÉ POLE

Pusté pole

... Áno, tak to vyzerá na našom cintoríne vďaka vyrezaniu všetkých stromov. Určite starú lipu bolo treba odstrániť ale tuje okolo cesty nikomu neprekážali. Na stromovú alej z tují, ktorú nám cudzí závideli, už môžeme len spomínať.

Takže ďalší úspech súčasného vedenia obce je „Pusté pole“ na cintoríne.

Kto za to môže ? No samozrejme starosta obce a nikto iný, ktorý rozhodnutie o výrube drevín podpísal. Treba si ale uvedomiť, že to urobil na základe správy komisie, ktorá o tom rozhodla.

NEPOSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ - začiatok

Neposkytovanie informácií – začiatok

Ako obec nezačala poskytovať informácie ? Alebo ako sa to začalo ?

Začiatkom januára 2009 som po prvý krát poslal elektronickou poštou, teda e-mailom, na adresu obce kapusany@kapusany.sk, žiadosť o sprístupnenie informácií s prílohou.

Obec má povinnosť podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám, požadovanú žiadosť do 8 dni vybaviť.

LIST NA NKÚ

LIST NA NKÚ

... Hospodárenie s majetkom obce a ďalšie prešľapy som zhrnul do listu, ktorý som zaslal v marci tohto roku na Najvyšší kontrolný úrad SR v Bratislave, v nádeji, že urobí patričné kroky k náprave chýb, ktoré súčasné Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch urobilo počas svojho pôsobenia.

... NKÚ tento list považoval za sťažnosť a poslal ju na vyriešenie Obecnému úradu v Kapušanoch. Takže čakám na odpoveď.

Text listu v plnom znení uvádzam v prílohe.

Ing. Ladislav KOKOŠKA
V Kapušanoch : 13.05.2010

P R Í L O H A

PRÁVO NA INFORMÁCIE

Právo na informácie

... Právo na informácie je u nás garantované ústavou a rôznymi medzinárodnými dokumentmi o ľudských právach už od začiatku deväťdesiatych rokov. Dlho však neexistoval právny predpis, ktorý by toto právo vyšpecifikoval a komplexne ustanovil podmienky, spôsob a postup, akým možno právo na informácie využiť.

2. Čl. 26 Ústavy SR
(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
(2) Každý má právo slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez
ohľadu na hranice štátu.

BANKOVÝ ÚVER

Bankový úver

... Obecné zastupiteľstvo chválilo 25. septembra 2009 prijatie preklenovacieho úveru vo výške 332 OOO.- eur, čo je približne 10-miliónov korún na rekonštrukciu základnej školy.

REAKCIA NA OZNAM OcÚ

Reakcia na oznam OcÚ

... Dnes ráno mi volal jeden občan, že na stránke obce sa nachádza nejaký oznam, ktorý sa týka našej stránky www.kapusany.info, tak v práci som si tu stránku otvoril a objavil som nasledovný text :

Oznam
Publikované 29. Marec 2010
Vzhľadom na pretrvávajúce zverejňovanie nepravdivých a zavádzajúcich vyjadrení na internetovej stránke www.kapusany.info obec Kapušany k uverejneným článkom zaujme stanovisko v aprílovom vydaní časopisu - Pod Kapušianskym hradom - Kapušiansky spravodajca.

II. diel - NEPOSKYTOVANIA INFORMÁCIÍ

II. diel – neposkytovania informácií

... Listom som sa odvolával na OcÚ v Kapušanoch proti rozhodnutiu zo dňa 3.3.2010 v zmysle § 19 zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám.

Informácie, ktoré som požadoval sú totiž verejné prístupné, pretože sa týkajú pracovných činnosti uhrádzaných z obecného rozpočtu podľa § 9 ods. 3 pis. g. uvedeného zákona.

NEPOSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Neposkytovanie informácií

... Dňa 22.2.2010 som na Obecný úrad podal žiadosť v rámci zákona č. 211/2000 O sprístupnení informácií, v ktorej som žiadal o sprístupnenie nasledovných informácií:

1. Všetky výdavky čerpané v rámci položky :
- 637027 rozpočtu obce - Dohody o vykonaní práce
- (dohody o pracovnej činnosti) za roky 2007, 2008, 2009 v nasledovnom vyhotovení v tabuľke s hlavičkou :

Číslo Meno a priezvisko Účel dohody Dohodnutá cena za vykonané práce
2. Výdavky čerpané v rámci položky :

SPRÁVA KONTROLÓRA OBCE O VÝSLEDKOCH KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2009

Správa kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2009

...Uvedenú správu nenájdete na stránke obce, tak som si ju vyžiadal v rámci zákona
č. 211/2000 Z. z. O slobode informácií v znení neskorších predpisov a uverejňujem ju na stránke www.kapusany.info.

Ing. Ladislav KOKOŠKA

V Kapušanoch : 19.03.2010

KONANIE „EXT POST“

KONANIE „EXT POST“

... Posledné mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 24.02.2010, mesiac po riadnom zastupiteľstve, sa zaoberalo chybami, na ktoré som poukázal vo svojich predchádzajúcich článkoch.

Keďže som na stránke MF SR našiel pre obec Kapušany o 9000.-€ viac ako bolo rozdelené v rozpočte pre rok 2010, tak sa poslanci poponáhľali chybu napraviť a uvedené prostriedky rýchlo rozdeliť.
Jednalo sa o príjem z podielových daní FO pre rok 2010, ktoré nájdete na tejto adrese :

ODMENY POSLANCOV ZA ROK 2009

Odmeny poslancov za rok 2009

Koľko nás stáli poslanci obce a aké odmeny si nadelili za rok 2009 ???
____________________________________________________

...Dňa 15.2.2010 som požiadal e-mailom starostu obce o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám, ktoré mi boli sprístupnené 22.2.2010.

Vec: Sprístupnenie informácií na základe žiadosti zo dňa 15.2.2010

ĎALŠIE ÚTOKY NA STRÁNKU - www.kapusany.info

Ďalšie útoky na stránku

....Útoky na stránku www.kapusany.info neustále pokračujú. Väčšinou neznámi záujemcovia sa snažia získať prístup pod falošnými menami pričom uvádzajú e-mailové adresy založené v iných štátoch. Zrejme niekomu veľmi záleží, aby stránka nefungovala alebo bola napadnutá rôznymi vírmi.

PLAT A ODMENY STAROSTU ZA ROK 2009

Plat a odmeny starostu za rok 2009
Koľko nás stojí starosta obce a aké odmeny mu nadelili poslanci za rok 2009 ???
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

...Uvedené informácie o platových pomeroch starostu obce Kapušany boli získané na základe žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám.

REAKCIA NA PREDCHÁDZAJÚCI ČLÁNOK

Reakcia na predchádzajúci článok

...Ako prvý, na predchádzajúci článok, reagoval kontrolór obce (18. 1. 2010 - 13:03 hod.).
Zámerne uvádzam celý jeho e-mail so všetkými gramatickými chybami (spolu 6), ktorý som našiel vo svojej pošte na známej adrese: kokoska@stonline.sk.
.
Zdravím Ťa pán Dokonalý.

STANOVISKO KONTROLÓRA OBCE K ROZPOČTU

Stanovisko kontrolóra k rozpočtu pre rok 2010

... Keďže sa mi jednotlivé rozpočtované položky nepozdávali, tak som si v rámci zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám, vyžiadal stanovisko kontrolóra obce Kapušany, ktoré uvádzam v prílohe v plnom znení.

PRIPOMIENKY K ROZPOČTU OBCE PRE ROK 2010

PRIPOMIENKY K ROZPOČTU OBCE PRE ROK 2010
...Obecné zastupiteľstvo na poslednom zasadnutí v roku 2009 schválilo okrem iného aj návrh rozpočtu pre rok 2010, ktorého hlavné oblasti v tomto príspevku rozoberieme :

A/ PRÍJMY
V príjmovej časti rozpočtu je už tradične chyba hneď v prvom riadku, kde je nesprávny údaj:
- 111001 Podiel na dani z príjmov FO ............... 420 718.-Eur
má byť .............................................................. 429 718.- Eur

Dôkaz :
Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2010 :

... načo záplava horkých slín

... načo záplava horkých slín

... V poslednom čísle obecných novín sa objavil článok s týmto pekným názvom podpísaný vedením obce a poslancami obecného zastupiteľstva v Kapušanoch.
Nepáči sa im konštruktívna kritika ich činnosti, alebo chýb, na ktoré poukazujeme na našej stránke. Reklamu našej obci robí predovšetkým vedenie obce svojimi rozhodnutiami uverejňovanými na stránke obce. Naša reakcia je až dodatočná s určitým časovým oneskorením. Pekné od nich je iba priznanie si vlastných chýb a to až po trojročnom pôsobení na čele obce.

VIANOCE 2009


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...V predvečer Vianočných sviatkov
Vám želáme ich príjemné prežitie
v blízkosti tých, ktorých milujete.

...Ihličie stromčekov a voňavé medovníky
nech naplnia Vaše domovy
pokojom a šťastím.

...Srdečná vďaka za návštevu našej stránky
a prajeme Vám pokojné sviatky
a všetko najlepšie v roku 2010.

Ing. Ladislav KOKOŠKA

V Kapušanoch: 23.12.2009

VYHODNOTENIE STANOVISK OBČANOV K ZMENÁM ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE

Vyhodnotenie stanovisk občanov k zmenám územného plánu

... V rámci zákona 211/2000 Z. z. O slobodnom prístupe k informáciám som požiadal o zaslanie vyhodnotenia stanovísk k zmenám územného plánu obce Kapušany, ktoré sa samozrejme nenachádza na stránke obce.

...Uvádzam ho preto v plnom znení v prílohe, aby si každý návštevník tejto stránky mohol urobiť vlastný názor.

V Kapušanoch 16.12.2009

Ing. Ladislav KOKOŠKA

TAJNÉ MIMORIADNE ZASADNUTIE

Tajné mimoriadne zasadnutie

... Ako som sa dozvedel až internetovej stránky obce dňa 29.10.2009 sa konalo mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré rozhodovalo o zmenách a doplnkoch v územnom pláne obce a to tajne, bez prítomnosti občanov obce Kapušany.

PRIPOMIENKY K NÁVRHU ÚZEMNÉMU PLÁNU

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Hlavná 6
082 12 KAPUŠANY

Naša značka Kapušany, dňa :
137/2009 06.07.2009

Vec : Pripomienky k návrhu zmien územného plánu obce

Týmto istom Vám zasielam pripomienky k návrhu zmien ÚP obce Kapušany, s ktorými sme boli oboznámení 25.06.2009 na verejnom prerokovaní :

1. Umiestnenie rómskej osady vedľa súčasnej osady je nevyhovujúce z týchto dôvodov:

- najbližšie situované nájomné domy sú len 9 m od brehovej čiary,

VÝSLEDKY VOLIEB DO VÚC 2009

Ako sme volili do VÚC ?

Výsledky volieb zástupcov do VÚC v Kapušanoch nájdete na nasledovných stránkach :

- volebný okrsok č. 1

http://portal.statistics.sk/vuc2009/sr/tabOkrsky.jsp?lang=sk&par=707&obe...

- volebný okrsok č. 2

http://portal.statistics.sk/vuc2009/sr/tabOkrsky.jsp?lang=sk&par=707&obe...

V Kapušanoch : 16.11.2009

Ing. Ladislav KOKOŠKA

ŠAFRAN ŠTARTUJE

Šafran štartuje

... Partnerstvo Šafran naštartovalo svoju činnosť už aj v našom regióne. Jeho členmi sú nielen okolité obce ale aj podnikateľské subjekty ako aj občania, ktorí tvoria tzv. miestne akčné skupiny (MAS). Ich cieľom je vypracovať strategický plánovací dokument pre rozvoj územia na roky 2009 – 2015 a to systémom - zdola nahor - .
.
Čiže, sami občania by mali dávať podnety, pripomienky a názory ako by sa naša obec a jej okolie mali rozvíjať v najbližších siedmych rokoch.
.

OKENNÉ "KOCÚRKOVO" - doplnenie

Okenné Kocúrkovo

... Iste ste si všimli, keď idete okolo našej ZŠ, že už na obidvoch budovách sú nové plastové okna. Prvé boli vymenené na budove „A“ asi pred dvoma rokmi (bližšie k Jednote) a druhé v tomto roku aj na budove „B“.
.
Na prvý pohľad okna sú nové, pekné biele ale pri podrobnejšom pohľade zistíme, že okna na budove „A“ sú nejaké iné ako okna na budove „B“ . Dokonca na budove „A“ je na každej strane iný typ okien.

.Budova "A"Budova "A"

POČET OTVORENÍ ČLÁNKOV - sa stále zväčšuje

Počty otvorení článkov za polrok 2009

... V tomto príspevku Vám predkladám počty otvorení jednotlivých článkov alebo aj ich prečítaní na stránke www.kapušany.info :

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY Z NKÚ
16. Júl 2009 - 9:49 od www.kapusany.info
• prečítané 123x

VYDÁVANIE STAVEBNÝCH POVOLENÍ
16. Júl 2009 - 7:34 od www.kapusany.info
• prečítané 30x

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
23. Jún 2009 - 8:56 od www.kapusany.info
• prečítané 60x

VÝSLEDKY VOLIEB DO EU
8. Jún 2009 - 14:21 od www.kapusany.info
• prečítané 30x

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY Z NKÚ

Kóntrola z NKÚ

... V období marec až apríl 2009 bola vykonaná v Obci Kapušany plánovaná kontrola z Najvyšieho kontrolného úradu SR.
Keďže o výsledku kontroly neboli na stránke obce žiadné informácie, požiadal som v rámci zákona
č. 211/200 O slobodnom prístupe k iformáciam o spávu z tejto kontroly, ktorú uverejňujem v plńom znení.


VYDÁVANIE STAVEBNÝCH POVOLENÍ

Stavebné povolenia

... Vydávanie stavebných povolení, ktoré sú v rozpore s platným Územným plánom obce Kapušany, sa už stalo na našom stavebnom úrade bežnou praxou.
Zúčastnil som sa prerokovania zmien UP obce a tam som sa dozvedel, že už máme vydané tri rozporuplné stavebné povolenia. Ja som doteraz vedel iba o dvoch a čuduj sa svete, pribudlo ďalšie.

Ktoré sú to ? Sú to nasledovné stavebné povolenia :

1. Výstavba „Obecných nájomných bytov nižšieho štandardu – 10 b.j.“ ,
- byty pre rómskych občanov.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Základné údaje o obci :

VÝSLEDKY VOLIEB DO EU

Definitívne výsledky

Súhrnné výsledky hlasovania za SR
http://www.statistics.sk/volbyep2009/sr/tab1.jsp?lang=sk

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany
http://www.statistics.sk/volbyep2009/sr/tab3.jsp?lang=sk

Pridelenie mandátov politickým stranám
http://www.statistics.sk/volbyep2009/sr/tab4.jsp?lang=sk

Výsledky prednostného hlasovania podľa obvodov a za SR
http://www.statistics.sk/volbyep2009/sr/tab5.jsp?lang=sk

Zvolení poslanci Európskeho parlamentu
http://www.statistics.sk/volbyep2009/sr/tab6.jsp?lang=sk

Syndikovať obsah