Zrušenie opatrovateľskej služby

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.,Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Ing. Jozef Pribula
Hlavná 104/6
082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch : 30.3.2007

Vec : Pripomienka k uzneseniu

Týmto listom reagujem na uznesenie č. 36/2007 ,ktorým od 1.5.2007 rušíte opatrovateľskú službu v celom rozsahu.

Pripomínam, že obec bola nútená zákonom prevziať opatrovateľskú službu od 1.1.2004 z VUC Prešov. Na obci je protokol o prevzatí tejto prenesenej kompetencie.

Podľa zákona č 416/2001 na obec prešla pôsobnosť o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa § 2, ods. d/ bod 2 a 2.1 , kde sa konštatuje :

- na obce prechádzajú pôsobnosti na úseku :

d/ sociálnej pomoci :
2. rozhodovanie
2.1 o poskytovaní opatrovateľskej služby a
o úhrade za túto opatrovateľskú službu,

Ďalej v § 4 sa konštatuje, že obec zabezpečuje plnenie svojich úloh (§ 2 a 3) z vlastných rozpočtov. Na prenesený výkon štátnej správy sa obci poskytujú prostriedky zo štátneho rozpočtu. Uvedené prostriedky sú obci poskytované v rámci podielových daní fyzických a právnických osôb na občanov starších ako 62 rokov, ktorých máme v obci 286.

Takže pani poslanci nemôžte rušiť prenesenú kompetenciu, ktorú Vám prikazuje vykonávať zákon 416/2001 v uvedených paragrafoch. Obec predsa má prijaté VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby o úhradách za jej vykonávanie.

Preto Vás žiadam, aby ste chybné uznesenie dali do súladu so zákonom 416/2001.

V prílohe Vám prikladám VZN z obce Čifáre o opatrovateľskej službe, ktoré je bežne dostupné na internete.

S pozdravom
Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.

Na vedomie: kontrolór obce