Stanovisko ministerstva k zrušeniu opatrovateľskej služby

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím a sociálnych služieb
Špitálska č. 4 – 6, 816 43 Bratislava

Ing. Ladislav Kokoška
Masarykova 16
080 01 Prešov
e- mail

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/tel. Bratislava
3.7.2007 19712/2007-I/23 Ing. Konečný 2111 10.júla 2007

Vec:
Zrušenie opatrovateľskej služby – stanovisko

Vážený pán Kokoška,

na základe Vašej požiadavky, ktorú ste zaslali na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky elektronicky dňa 15.6.2007, Vám k otázke č.2 oznamujeme nasledovné:

V rámci pokračovania reformy verejnej správy došlo k decentralizácii sociálnych služieb na samosprávne orgány do ich samosprávnej pôsobnosti. Ide o rešpektovanie povahy a účelu sociálnych služieb a zodpovednosti orgánov samosprávy za zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb svojim obyvateľom spolu so súvisiacimi právomocami, pri rešpektovaní princípu subsidiarity. S účinnosťou od 1. januára 2005 bola uskutočnená fiškálna decentralizácia založená na posilnení daňových príjmov obcí a samosprávnych krajov na financovanie ich samosprávnych kompetencií ako sú definované v rámci platného právneho stavu vrátane poskytovania sociálnych služieb. Obce a samosprávne kraje teda majú vytvorené zdrojové predpoklady pre realizáciu samosprávnych pôsobností ustanovených zákonom a to schválenými zákonmi a nariadeniami vlády prijatými v rámci fiškálnej decentralizácie.

Na základe písomnej žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby podanej príslušnej obci za splnenia hmotno-právnych podmienok pre jej poskytovanie ( § 10 , § 14 ods. 1 a ods. 2 písm. a ) , § 15 . § 49 a § 57 zákona č. 195/1998Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov) je obec povinná vydať rozhodnutie podľa zákona č. 71 / 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o poskytnutí opatrovateľskej služby. Nedostatok finančných prostriedkov vyčlenených v rámci rozpočtu obce na poskytovanie opatrovateľskej služby alebo jej nedostatočné personálne alebo materiálno- technické zabezpečenie nie je pritom skutočnosťou , ktorá môže byť podkladom pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní o neposkytnutí opatrovateľskej služby. Realizáciu právneho nároku občana na poskytovanie opatrovateľskej služby založeného právoplatným rozhodnutím o poskytovaní opatrovateľskej služby je obec povinná zabezpečiť poskytovaním opatrovateľskej služby svojimi zamestnancami, resp. uzatvorením zmluvy podľa § 71 ods. 1 písm. b) bodu 3 v spojení s § 71 ods. 2 zákona o sociálnej pomoci.

Ako je z vyššie uvedeného zrejmé, zrušiť výkon opatrovateľskej služby a „zbaviť sa“ pôsobnosti , resp. zodpovednosti zo strany obce za poskytovanie opatrovateľskej služby nie je možné.

S pozdravom

Mgr. Lýdia B r i ch t o v á
riaditeľka odboru