Odpoveď z Ministerstva vnútra SR - sekcia verejnej správy

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY
odbor koordinácie miestnej štátnej správy a samosprávy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

• •
Vážený pán
Ing. Ladislav Kokoška

kokoska@stonline.sk
• •

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
15.06.2007SVS – 202 – 2007 / 08342 Mgr. Barboríková/2217 18.06.2007

Vec
Informácia – odpoveď

V nadväznosti na Vašu e-mailovú žiadosť zo dňa 15.06.2007 o poskytnutie informácie vo veci konania zasadnutia obecného zastupiteľstva, Vám oznamujem nasledovné:

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) explicitne neustanovuje miesto konania zasadnutia obecného zastupiteľstva, z jednotlivých ustanovení ako i z legislatívneho zámeru a praktického poňatia však vyplýva, že zasad-nutie obecného zastupiteľstva by sa malo konať v obci, v ktorej boli poslanci tohto zastupiteľstva zvo-lení, a to v mieste obvyklom na konanie zasadnutí zastupiteľstva.

Zároveň, v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) zákona o obecnom zriadení obyvateľ obce má právo zú-častňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

S poukazom na vyššie uvedené máme za to, že zasadnutie obecného zastupiteľstva by sa malo uskutočniť v mieste obvyklom na jeho konanie, a to najmä s ohľadom na územie obce, v rámci ktoré-ho zastupiteľstvo vykonáva svoje funkcie, vytvorenie podmienok pre prístup obyvateľov k účasti na tomto zasadnutí, ako aj možnosť obyvateľov oboznámiť sa s návrhom programu rokovania v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 posledná veta zákona o obecnom zriadení.

K bodu č. 2 Vašej žiadosti Vám oznamujem, že predmetná otázka nepatrí do kompetencie Mi-nisterstva vnútra Slovenskej republiky a Vaše podanie sme odstúpili Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako ústrednému orgánu štátnej správy vecne príslušnému na pria-me vybavenie.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nie je oprávnené podávať právne záväzný výklad zákonov. Môže v konkrétnom prípade jeho aplikácie vysloviť len svoj právny názor.

S pozdravom

JUDr. Gejza Petrík
riaditeľ