VYZNAMNE POSTAVENIE SLOVAKOV

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

Veľmi zaujímavé je významné postavenie Slovákov - Slovenov
(Sloven, Slovenka, Slovensko) ako národa, pretože podľa najnovších
štúdií patríme medzi najstaršie národy v Európe vôbec.

Genetický výskum doc. Feráka priniesol pre nás zaujímavé
výsledky.

Sme totiž rekordérmi etnickej autenticity. Pomaly 85% Slovákov
zdedilo gény, ktoré sa vyskytovali v strednej Európe a na našom
území už pred 8000 rokmi. Sme teda pôvodní obyvatelia Slovenska,
vždy sme pod Tatrami žili. Patríme medzi najstaršie etnikum v
Európe. Gény, ktoré máme, sa v Európe vyskytovali už pred 20 až
50 tisíc rokmi.

Obdobný genetický výskum radí Walesanov na druhé miesto. Totiž
cez 70% obyvateľov Walesu má 6000 rokov staré gény viazané na ich
územie. Na poslednom mieste v rebríčku sa umiestnili Maďari,
nakoľko len 5% obyvateľov Maďarska má gény staromaďarské.
Polovica Maďarov má gény slovanské (slovenské). Celé generácie
Maďarov, potláčaním pravdy, žijú teda už niekoľko storočí vo
veľkom klame a sebaklame.

Už v roku 1991 na to upozornil renomovaný genetik L. L. Cavalli
Sforza, profesor Stanfordskej univerzity (USA). Výsledky svojej
veľkoplošnej genetickej štúdie, ktorú uskutočnil na území
dnešného Maďarska zhodnotil profesor nasledovne:

Maďarsko v Európe je anomáliou. Jazyk je ázijský, ale
obyvateľstvo európske, väčšinou slovanské. A títo Slovania sú
pôvodným obyvateľstvom Karpatskej kotliny. Absolútna väčšina
obyvateľov Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, je prevažne
slovanská a kontinuálne európska. Zostalo iba maďarské meno a
aglutinujúci jazyk. Maďarských génov niet." (Scientic American,
november 1991). V ľudovej reči povedané: každý druhý Maďar je
Slovák, len o tom ešte nevie...

Vyššie spomínaná informácia od profesora Sforzu nie je pre
mnohých z nás žiadna novinka, nakoľko územie Slovenska bolo v
minulosti rozsiahle. Slovensko a Slovinsko bola kedysi jedna krajina.
Ešte za čias nitrianskeho kniežaťa Pribinu, ktorý pri Blatnianskom
jazere vybudoval panónske kniežatstvo Blatnohrad, patrilo terajšie
južné územie Maďarska Slovákom.

Až maďarské kmene vrazili medzi nás Slovákov-Slovenov a Slovincov
klin, ktorý nás ako národ rozdelil a obdobie cez vyše 1000 rokov sa
uberáme ako samostatné národy.

Ďalší fakt, ktorý nie je celkom známy širokej verejnosti, je
dominantné postavenie slovenského jazyka ku ostatným slovanským
národom. V tejto súvislosti spomenieme prácu amerického vedca a
lingvistu prof. Pricea, ktorý považoval slovenčinu za kľúč ku
všetkým slovanským jazykom" a za médium na dorozumenie sa s
ostatnými Slovanmi. (John D. Price, The Key to all Slavonic Languages,
SHF, Columbia Univerzity, New York, Dec. 15. 1943, 9. s.). Profesor J.
Price túto myšlienku vyslovil na kongrese Slavistov vo Varšave.

Poľská delegácia vyšla s návrhom, aby sa schválila definícia
prvého slovanského jazyka, ktorej určujúcim bodom je slovenčina.
Okrem českej skupiny všetky slovanské delegácie odhlasovali poľský
návrh:

„Slovenský jazyk je najstarší a podľa neho sa potom vytvorili
ostatné slovanské jazyky". (Kanadský Slovák, Slovenčina,
najstarší slovanský jazyk, Toronto, 23. marca 1989).

Ku vyššie uvedeným odborným vedeckým prácam, ktoré pojednávajú
o Slovákoch ako o najstaršom slovanskom národe, môžeme uviesť aj
historický prameň ruského stredovekého kronikára a letopisca
Nestora (1056 - 1114). Rehoľný mních kyjevského kláštora vo svojej
práci Povesti dávnych liet obdobne tvrdí, že Slováci (Sloveni) sú
pôvodným a teda najstarším slovanským národom...