Odpoveď na žiadosť zo dňa 18.1.2008

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

OBEC KAPUŠANY
OBECNÝ ÚRAD KAPUŠANY
Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.
Hlavná 127/54
082 12 KAPUŠANY

Váš list značky/zo dňa Naša značka Vybavuje/linka KAPUŠANY
Mgr.Lenka Inášová 22.1.2008
0918 796 065

Vec
Sprístupnenie informácií na základe žiadosti zo dňa 18.01.2008

Nakoľko ste vo svojej žiadosti neuviedli spôsob, akým Vám majú byť nasledujúce informácie sprístupnené, rozhodli sme sa zaslať Vám ich elektronickou poštou.

Ad uznesenie č. 71/2007)
Viď príloha

Ad uznesenie č. 90/2007)

Výpis zo zápisnice OcZ – 20.7.2008 (s.12)
Ing. Madzik navrhol, aby bola starostovi udelená odmena za 1. polrok 2007.
Starosta opustil rokovaciu miestnosť a odovzdal vedenie schôdze Ing. Madzikovi.
Ing. Madzik navrhol odmenu p1. polrok vo výške 18,32 % základných platov za hodnotené obdobie od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007.
Ing. Madzik – zástupca starostu dal hlasovať o prijatí uznesenia
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Starosta obce prišiel a prevzal vedenie schôdze.

Ad uznesenie č. 92/2007)

Výpis zo zápisnice OcZ – 20.7.2008 (s. 12-13)
p. Holoďák – návrh na mimoriadnu odmenu poslancom. Návrh je Sk 3 000,– na osobu (t.j. 9 x 3000,-Sk).
P. starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Ad uznesenie č. 94/2007)

Výpis zo zápisnice OcZ – 20.7.2008 (s. 13)
Žiadosť p. Jozefa Šimka o odkúpenie použitej maringotky.
Za zostatkovú cenu bola určená čiastka 10 000,- Sk.
P. starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Ad uznesenie č. 135/2007)

Výpis zo zápisnice OcZ – 17.12.2008 (s. 4)
Návrh mimoriadnych odmien a odmien za II.polrok 2007:
Poslanci – podľa VZN č.297/2006 – podľa prezenčných listín
Hlavný kontrolór – 2000 Sk,-
Pracovné komisie – 4000 Sk,- t.j. 6 x 4000 Sk
Obecná rada - podľa VZN č.297/2006 (podľa prezenčných listín) a mimoriadne odmeny 3000 Sk, t.j.3000Sk x 3

Ad uznesenie č. 136/2007)

Výpis zo zápisnice OcZ – 17.12.2008 (s. 4)
Zástupca starostu predkladá návrh na koncoročnú odmenu pre starostu obce vo výške 44,2 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. K tomu bodu poslanci prijímajú nasledovné:
Uznesenie č. 136/2007:
OcZ schvaľuje odmenu pre starostu obce
hlasovanie: za 6, zdržal sa 2

S pozdravom

____________________________
Ing. Jozef Pribula
starosta obce

Telefón Fax E-mail Číslo účtu IČO
051/7941 102 051/7941 102 kapusany@kapusany.sk 3624572/0200 32 72 3