MUDr. Traubner vs. MUDr. Hoffmann – dvaja židia o bolesti dejín Slovenska

STOJÍ ZA PREČÍTANIE !

MUDr. Traubner vs. MUDr. Hoffmann – dvaja židia o bolesti dejín Slovenska

Je zaujímavé, že prežil koncentrák... Ale to nechcem skúmať.
Škoda, že slovenský národ sa ešte stále nechá ohlupovať, lebo tí čo
vedia, vedia, že za slovenského štátu bol u nás relatívny blahobyt, o čom
písal aj Husák do Moskvy, patrili sme spolu so Švajčiarskom a Švédskom ku
trom krajinám, ktoré nemali potravinové lístky, štát podporoval výstavbu
rodinných domov a vytváral priaznivé prostredie pre rodiny i priemysel.
Nemali sme nezamestnanosť. Samozrejme, ako vždy a všade, boli i tu horlivci,
ktorí sa ponáhľali cez pohotovostné oddiely HG vyrovnávať si účty so
susedmi, chceli silou mocou arizovať židovské majetky a udávali koho mohli
za protištátnu činnosť. Aký rozdiel oproti 50-tym rokom? Iba vo farbe
trička... TISOVU VLÁDU NAJMÄ ČESI OZNAČOVALI a stále označujú za
fašistický štát. A aký štát bol protektorát? A čo Maďarsko na čele s Hortym,
ktorého americkí diplomati vytiahli z Norimberského súdu s vojnovými
zločincami, čo Taliansko na čele s Mussolinim, čo Francúzsko, Španielsko,
Rumunsko a Bulharsko? Len my sme boli fašistický štát? Komu to tlčú do
hlavy? Našim mladým ľuďom, ktorí o tom nemajú ani šajnu a dokonca ich teraz
učia, že nás oslobodili USA... To všetko súčasná politika a médiá, pre
hlúpych.

Spomínam si, ako skončil JUDr. Tibor Böhm, generálny prokurátor ČSFR,
ktorý roku 1990 po poslaneckej interpelácii priamo na pôde federálneho
zhromaždenia naživo prezradil , že Dr. Jozef Tiso nebol nikdy zapísaný na
listine vojnových zločincov...

TRAUBNEROVO KLAMSTVO ! !Koncom roka 1948 Komisia Spojených národov pre vyšetrovanie vojnových
zločinov, ktorá bola založená 20. 10. 1943 v Londýne, uzavrela publikovanie
mien osôb, ktoré boli definované ako vojnoví zločinci.

Celkovo takto označili 36 529
osôb. Boli to všetko príslušníci štátov, ktoré
boli porazené víťaznými mocnosťami. Na úradných zoznamoch tejto komisie sa
nenachádza ani jedno meno občana Slovenskej republiky.
MUDr. Pavol Traubner lekár židovského pôvodu, so skupinou "proti
extrémistických bojovníkov" chodí po Slovensku, aby po vzore komunistov aj
naďalej manipuloval slovenskú históriu. Na RTVS ukázali záber z
jednej takejto besedy na ktorej tvrdil, že Tiso bol vojnový zločinec.
Tento 80-ročný pán úmyselne šíri dezinformácie a klamstvo, aby slovenský
národ donekonečna niesol špinu, ktorú mu na jeho bedrá hádžu neslovenské
živly.

MUDr. Gabriel Hoffmann lekár a historik židovského pôvodu, preskúmal
európske i vatikánske archívy, v ktorých sú uložené dokumenty o deportáciách
Židov do koncentračných táborov a o holokauste. Vydal dve
knihy, Tragédia Židov v Slovenskom štáte a Zamlčaná pravda o Slovensku.
Po vydaní jeho knihy Tragédia Židov v Slovenskom štáte bol pozvaný do
televízie v Košiciach. Redaktorom Ley Gallovej a Jánovi Jelínkovi vydal o
tomto období našej histórie takéto svedectvo:

Gallová: Pán doktor, čo je obsahom vašej knihy?
Hoffmann: Obsahom mojej knihy, ktorú som písal už od r. 1947 je snaha
správne osvetliť život, prácu a výkon funkcie Dr. Jozefa Tisu, ako prvého
prezidenta Slovenského štátu. Snažil som sa vystihnúť pravú podstatu
všetkých problémov z hľadiska postoja Židov v Slovenskom štáte a pravdu
potom i obhajovať pomocou svojej knihy. Videl som, že všeobecný pohľad
komunistov na Dr. Tisa je veľmi negatívny, že je odsudzovaný, tak som chcel
tento pohľad, ktorý prevládal, i teraz ešte prevláda v časti slovenského národa vysvetliť
podľa skutočnej pravdy.
Preto som si určil taký cieľ, preskúmať archívy európskych štátov a hľadať
materiály, ktoré súvisia so vznikom Slovenského štátu a s jeho násilným
ukončením. Teda materiály z obdobia 1938-39 až 1945.

Gallová: Celkom určite ste sa štúdiom týchto materiálov dopracovali k novým
zaujímavým poznatkom, ktoré možno ešte neboli ani publikované a hlavne v
súvislosti s Dr. Tisom našim prezidentom od rokov 1939-1945.
Keď sa dobre pamätám, došli ste k nejakým novým faktom, ktoré by bolo možné
dobre vedieť od vás.

Hoffmann: Preskúmaním archívov na Slovensku, v Prahe, v Berlíne, v Paríži a
vo Vatikáne a inde sme zistili, že Dr. Tiso svojim postojom, prácou v
spojitosti so židovskou problematikou mal postoj objektívny,
spravodlivý, ktorý zodpovedá všetkým zákonom humanizmu, ale i kresťanského
mysliteľa a katolíckeho kňaza. Podľa týchto dokumentov z celoštátnych
archívov v rôznych štátoch sveta sme zistili, že na
Slovensku v tej dobe žilo 85 000 Židov. Hitlerovi sa podarilo na základe
veľmi šikovnej rafinovanej propagandy v celom svete vzbudiť dojem, že on
chce riešiť židovskú otázku, ale chce ju vyriešiť humánnou cestou.
Tvrdil, že on Židov z Európy vysťahuje do východných oblastí Veľkonemeckej
ríše, kde im umožní žiť uprostred svojich rodín a živiť sa vlastnou prácou.

Gallová: Dr. Tiso sa na procese obhajoval, že on nevedel o deportáciách, ale
pramene dokazujú, že vedel.

Hoffmann: Nevedel. Citujeme desiatky dokumentov, ktoré objektívne a
jednoznačne dokazujú, že Dr. Tiso vedel iba to, že vysťahovaní Židia idú do
pracovných táborov, kde sa budú živiť vlastnou prácou uprostred
svojich rodín. Hitlerovi sa podarilo oklamať nielen Dr. Tisa, Slovenský
štát, ale takmer celý svet.Jelínek: No ale skutočnosť bola taká aká je, že to neboli pracovné, ale
vyhladzovacie tábory.

Hoffmann: Keď sa Dr. Tiso dozvedel, že Hitler klamal, zo Slovenska už bolo
vysídlených 57 000 Židov. Hitlerovi uverili aj predstavitelia Ameriky,
Veľkej Británie, Francie, i ostatných štátov Európy a sveta, že Židia idú do
pracovných táborov.

Jelínek: Mňa by zaujímalo, aký bol vzťah samotných Židov k Dr. Tisovi ako k
prezidentovi.

Hoffmann: Mal som možnosť osobne hovoriť s hlavným rabínom Slovenska Dr.
Arminom Friederom, ktorý mi povedal, že do tej doby kým Dr. Tiso sedí na
prezidentskom stolci, my Židia máme aspoň nádej, že mnohí z nás prežijú.
My sme si plne vedomí toho, že odstránením Dr. Tisu by prišiel na
prezidentský stolec Dr. Tuka alebo podobní ľudia, čoby znamenalo koniec
všetkých Židov na Slovensku. Gallová: Ale predsa Dr. Tiso bol na medzinárodnej listine vojnových
zločincov.

Hoffmann: Nebol na nijakej listine vojnových zločincov. Hlavný prokurátor
Izraela Dr. Gideon Hausner, ktorý preskúmal s celým svojim aparátom všetky
európske i všetky svetové archívy, všetky ustanovizne, ktoré mali čo do
činenia s deportáciami Židov prehlásil, že nikde sa nenašiel, ani neexistuje
dokument, ktorý by potvrdil, že Dr. Tiso bol vojnový zločinec. Jeho meno sa
nenachádza na nijakej takej listine.
Podľa neho, by potom všetci prezidenti a monarchovia tej doby museli byť
vojnoví zločinci, čo nie je pravda.
Prvú autentickú správu o vraždení Židov v nemeckých koncentračných táboroch
doniesli dvaja utečenci z Osvienčima Rudolf Vrba a František Wetzler, ktorí
prišli na Slovensko koncom apríla 1944. Ani samotní Židia neverili správam o
likvidácii svojich súkmeňovcov v Poľsku.

Keď sa Dr. Tiso prostredníctvom spišského biskupa Jána Vojtaššáka dozvedel,
že vysídlení slovenskí Židia hynú v koncentračných táboroch, vyhlásil: Od
tejto hodiny ani jeden Žid neopustí Slovenský štát, a ani neopustil. Boli
okamžite zastavené všetky transporty Židov zo Slovenska.
Katolícki biskupi vydali pastiersky list na záchranu židovských
spoluobčanov, ktorý sa čítal vo všetkých katolíckych kostoloch a bol
uverejnený hneď aj v Katolíckych novinách. Kňazi vyzývali veriacich, aby
všetkými možnými spôsobmi a prostriedkami chránili židovské obyvateľstvo na
Slovensku. Dr. Tiso počas deportácií udelil židovským spoluobčanom 15 000
prezidentských výnimiek, aby nemuseli opustiť Slovensko ešte v dobe keď
nikto netušil, aká tragédia visí nad židovským národom. Tieto sú
zdokumentované v archívoch, i v mojej knihe.

Jelínek: Veľká chyba, ktorá sa pripisuje a vyčíta Dr. Tisovi bola, že sa
nezapojil do SNP, ba navyše vyznamenával nemeckých vojakov.

Hoffmann: Áno prosím. Tým faktom, že Dr. Tiso vyznamenával približne 50-60
nemeckých vojakov, dôstojníkov, urobil obrovské dielo na záchranu životov
slovenských ľudí. Dostavil sa do Banskej Bystrice proti vlastnej
vôli, nie z vlastného presvedčenia. Od Hitlera dosiahol zmenu vydaného
rozkazu, podľa ktorého malo byť 15 000 zajatých povstaleckých vojakov
deportovaných do Nemecka. Ako odveta za vypuknutie SNP a zabitie veľkého
počtu nemeckých vojakov, malo byť zastrelených 300 rukojemníkov a leteckým
bombardovaním mali byť ako pokuta zrovnané so zemou mestá Brezno, Banská
Bystrica a Zvolen.
Na prosbu Dr. Tisa nebolo 15 000 zajatých povstaleckých slovenských vojakov
deportovaných do Nemecka, ale zostali na Banskobystrickom území.
Hitler upustil aj od svojho rozkazu, podľa ktorého malo byť 300 rukojemníkov
pripravených na smrť. Pán prezident dosiahol aj zrušenie rozkazu na
bombardovanie troch stredoslovenských miest.

Gallová: No všetky tieto fakty sú zrejme nové a publikovaním môžu úplne
zmeniť pohľad na Dr. Tisu. Dozvedeli sme sa niečo, čo sme doteraz nevedeli.
Čo si sľubujete od vydania tejto knihy?

Hoffmann: Cieľom môjho snaženia bolo dopracovať sa objektívnej pravdy a
takto dosiahnuť, aby Dr. Tiso bol v prvom rade rehabilitovaný občiansky, ako
člen slovenského národa, ako prezident prvej Slovenskej republiky, a
po občianskej rehabilitácii, aby bol vyzdvihnutý i na úrovni katolíckej
cirkvi. Podľa všetkých prameňov ktoré sme zistili, preskúmali nielen my, ale
i ďalší objektívni pozorovatelia a historici, i po stránke cirkevnej,
zaslúži si Dr. Tiso, aby bol vyzdvihnutý na oltár katolíckej cirkvi, lebo je
martýrom.
Odsúdením Dr. Jozefa Tisu na trest smrti bol podľa mňa, ale i podľa
objektívnych morálnych historikov spáchaný nie justičný omyl, ale justičný
zločin.

Jelínek: Na záver ešte jednu otázku. Vy sám ste židovského pôvodu.
Pociťujete vy vo vašom okolí ešte nejaké útoky proti Židom, alebo voči
židovstvu?

Hoffmann: My žijeme vo veľmi ľudskej oblasti Slovenskej republiky na
východnom Slovensku. Myslím si, že tento ľud je taký objektívny, tak
citlivý, tak má rád objektívnu pravdu, že nikdy sa neprejavil akosi od rodu
antisemitsky. My Židia máme šťastie, že žijeme v kruhu tohto národa ktorý je
objektívny, má rád pravdu a k židovskému národu, či respektíve k ľuďom
židovskej národnosti zachoval vždy maximálny fér spôsob.

Jelínek: Táto časť našej histórie zodpovedá úrovni poznania vtedajšej
spoločnosti. Bolo by spravodlivé na všetko čo bolo pozrieť sa znova a
zhodnotiť to. Príspevkom k tomu môže byť aj kniha Tragédia Židov v
Slovenskom štáte od historika MUDr. Gabriela Hoffmanna.

Čo k tomu dodať? MUDr. Pavol Traubner manipuluje slovenskú históriu tak, aby
sme sa my Slováci a Slovenky hanbili za Msgr. Dr. Jozefa Tisu, veľkého syna
slovenského národa. Naproti tomu MUDr. Gabriel Hoffmann
celý svoj aktívny život pracoval na očistení jeho mena. Dvaja Židia, dva
pohľady. Jeden negatívny, druhý pozitívny. Traubnerovo klamstvo vyvrátili
Hoffmannove argumenty.