Odvolanie riaditeľa školy

(Po dlhej dobe som napísal tento článok, aby som informoval občanov o procese odvolania riaditeľa Základnej školy v Kapušanoch ako aj o treste za spreneveru veľkej časti finančných prostriedkov. Vychádzal som iba zo zápisníc a uznesení OcZ, z Rozsudku okresného súdu v Prešove ako aj z info, ktoré som našiel na Googli).

V roku 2017 bol odvolaný riaditeľ školy Mgr. Radoslav Ruščák. Ani v jednej zápisnici z roku 2017 nenájdete dôvod, prečo bol odvolaný a kedy sa to presne stalo. Už máme rok 2020 a o tomto probléme nikto občanov neinformoval. Obec má adekvátne informačné prostriedky: má internetovú stránku, má obecné noviny a nakoniec aj obecný rozhlas. Ale o tomto probléme, ktorý sa stal pred dvoma rokmi nikto nás neinformuje.

Problém odvolania riaditeľa školy je problémom všetkých občanov už aj preto, že škola je obecnou školu. To znamená, že obec riadi chod školy po všetkých stránkach.
Obec pri prenesenom výkone štátnej správy:
1. zriaďuje a zrušuje základné školy podľa siete,
2. vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého, alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka,
3. ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom,
4. Vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom:
a) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa §13 Zákona o štátnej správe v školstve a v oblasti školského stravovania,
b) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
c) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje vo veciach starostu, napr. v konaní o sťažnostiach, v správnych konania, personálnych veciach riaditeľov škôl, vo veciach obchodných spoločností, ... .
Z uvedeného vyplýva, že o odvolaní riaditeľa školy malo na návrh starostu obce rozhodovať obecné zastupiteľstvo, čo sa v prípade bývalého starostu Jozefa Pribulu sa tak nestalo. V zápisniciach z bývalých zastupiteľstiev (23. januára 2017, 24. marca 2017, 20.06.2017) nenájdete o tejto kauze žiadne uznesenie.

Hlavný kontrolór (v čase skutku bol Jozef Ferenc)
• Hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
• Hlavný kontrolór sa za výkon svojej funkcie zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
• Obecné zastupiteľstvo je oprávnené uložiť hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu aj mimo plánu.
• Hlavný kontrolór je povinný na základe takéhoto uznesenia vykonať požadovanú kontrolu v uloženom termíne a informovať o výsledku kontroly obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
• V prípade iba podnetu poslanca (ako i rôznych FO a PO) na vykonanie kontroly je na zvážení a rozhodnutí samotného hlavného kontrolóra, či na základe týchto podnetov, ak sú vecné a opodstatnené, vykoná kontrolu.

Zo spomínaných zápisníc zo zasadnutí OcZ sa nedozvedám, kedy kontrolór obce naposledy vykonal kontrolu v ZŠ a kedy bolo objavené predloženie fiktívnych faktúr v účtovníctve ZŠ. Nejedná sa o maličkosť, bolo nájdených 22 fiktívnych faktúr za projektové práce, pričom vo faktúrach boli fakturované reálne nevykonané služby za vypracovanie podkladov k projektovej činnosti školy. Zaujímavé je konštatovanie (z rozsudku), že prvé štyri faktúry boli preplatené ekonómkou školy v hotovosti (nie je známe komu, či dodávateľovi faktúry alebo riaditeľovi školy) a ostatné boli uhradené prevodom na osobný účet zrejme riaditeľa školy.

Z uvedeného je zrejme, že zlyhal hlavný kontrolór obce a v neposlednom rade aj obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce.

Mgr. Radoslav Ruščák – riaditeľ ZŠ v Kapušanoch
- bol riaditeľom ZŠ školy v Kapušanoch niekoľko rokov v dobe pôsobenia Jozefa Pribulu vo funkcii starostu obce,

- 23. januára 2017 bol ešte ako riaditeľ školy na zasadnutí obecného zastupiteľstva,

- 24. marca 2017 riaditeľ školy sa nezúčastnil na zasadnutí obecného zastupiteľstva, rovnako nebol prítomný ani starosta obce a zasadnutie viedol jeho zástupca Andrej Lapoš a v zápisnici nachádzam:
- Bod č. 4 : - Informácia o projektovej činnosti v ZŠ Kapušany za rok 2016 a 2017
- poslankyňa Guteková informovala poslancov o projektovej činnosti v ZŠ Kapušany za rok 2016 a2017 a so stavom zverejňovania informácii o projektoch na webovej stránke školy. Podala návrh na prijatie uznesenia na poverenie kontrolóra na kontrolu projektovej činnosti v škole. Kontrolór informoval poslancov, že predmetná vec je v štádiu riešenia i preto je bezpredmetné prijímať toto uznesenie a riešiť to na tomto OcZ. Poslankyňa Guteková svoj návrh na uznesenie zobrala späť'.

(Komentár: Poslankyňa Guteková podala návrh na uznesenie, aby OcZ poverilo kontrolóra obce na kontrolu projektovej činnosti v základnej škole. Zástupca starostu Lapoš, ktorý zasadnutie OcZ viedol mal otvoriť diskusiu k tejto veci a následne mal dať hlasovať. Stanovisko kontrolóra obce v tejto veci nebolo podstatné, lebo už o tejto veci vedel alibisticky sa zastal riaditeľa školy a starostu obce. Na obecnom zastupiteľstve jednajú poslanci s hlasom rozhodujúcim a kontrolór obce má iba poradný hlas. Poslankyňa Guteková nemala návrh stiahnuť, ale mala trvať na hlasovaní o ňom.)

- dátum odvolania a dátum podania trestného oznámenia na riaditeľa školy - Mgr. Radoslav Ruščák som nikde nenašiel,

- na ďalšom zastupiteľstve 20.06.2017 sa v bode rôzne poslanec Gdovin pýta starostu:
- či sa nechystá voľba riaditeľa školy, na to p. starosta uviedol, že do vyriešenia prípadu v škole, voľba riaditeľa školy vyhlásená nebude,

- poslanec Gdovin skonštatoval, že zlyhal kontrolný mechanizmus v škole a v konečnom dôsledku na obci a bolo by potrebné prijať' opatrenia, na čo p. starosta znova uviedol, že sa počká na zistenia kontrolných orgánov,

- z uvedeného teda vyplýva, že riaditeľ školy už bol v tom čase odvolaný, ale v tejto zápisnici zo dňa 20.06.2017 nenájdete ani slovko, žeby o tom poslanci rokovali alebo hlasovali.

Prečo bol riaditeľ školy Mgr. Radoslav Ruščák odvolaný z funkcie?
Z rozsudku, ktorý uvádzam v prílohe je konštatované, že v určitom období v obci Kapušany, ako štatutárny orgán Základnej školy s materskou školou, so sídlom v Kapušanoch za účelom vylákania peňazí vyhotovil a predložil fiktívne faktúry znejúce na meno určitého dodávateľa a dal ich pracovníčkam školy k preplateniu na bankový účet, ktorý bol založený ako osobný účet, ktorého majiteľom je C. C. (zrejme on), pričom vo faktúrach boli fakturované reálne nevykonané služby za vypracovanie podkladov k projektovej činnosti školy.

Pokiaľ dobre počítam, tak to bolo 22 faktúr na vypracovanie podkladov k projektovej činnosti. V tom čase sa robila prístavba ZŠ a rekonštrukcia jednotlivých budov, tak bývalý riaditeľ využil príležitosť.
Ak by Vás zaujímal celková výška týchto 22 faktúr, tak medzi ľudom pospolitým sa hovorí o čiastke cca 70 000.- eur, ale v rozsudku je čiastka vymazaná.
Bývalý riaditeľ školy Mgr. Radoslav Ruščák teda spáchal:
- zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona.

Z a t o s a m u u k l a d á :

Podľa § 221 ods. 3 Trestného zákona s použitím s použitím § 38 ods. 2, ods. 3 Trestného zákona, § 39 ods. 2 písm. d), ods. 4 Trestného zákona, pri existencii poľahčujúcich okolností podľa § 36 písm. j), písm. 1) Trestného zákona a neexistencii priťažujúcej okolnosti podľa § 37 Trestného zákona
trest odňatia slobody v trvaní 2 (dvoch) rokov.

Podľa § 49 ods. 1 Trestného zákona výkon trestu odňatia slobody podmienečne odkladá.
Podľa § 50 ods. 1 Trestného zákona určuje skúšobnú dobu v trvaní 5 (piatich) rokov.

Podľa § 50 ods. 2 Trestného zákona obvinenému ukladá povinnosť spočívajúcu v príkaze
- nahradiť v skúšobnej dobe spôsobenú škodu.

Podľa § 287 ods. 1 Tr. por. obvinenému ukladá povinnosť nahradiť v skúšobnej dobe poškodenému Základnej škole s materskou školou so sídlom v Kapušanoch škodu v celkovej sume XX.XXX,-Eur (vraj cca. 70 000.-€).

Kto je vlastne Mgr. Radoslav Ruščák ?
Na Googli nájdete napríklad:
Konkurz na majetok dlžníka:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDe...
Register úpadcu:
https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/obchodnyVestnik/detailOV.xh...
UZNANIE ZÁVÄZKU
file:///C:/Users/laci/Downloads/Uznanie%20z%C3%A1v%C3%A4zku%20a%20Dohoda...
Riaditeľ v Hrabkove:
https://zshrabkov.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=392#gallery/39...

PrílohaVeľkosť
22 faktúr (automaticky uložené)2.doc54 KB
Rozsudok_1T-19-2019.pdf74.16 KB