Zber kuchynského bioodpadu v obciach na rok 2021

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

Čerpanie Environmentálneho fondu pre zber kuchynského bioodpadu v obciach na rok 2021
Ing. Juraj Poništ

Od 1. 1. 2021 budú obce podľa novely zákona o odpadoch povinné triediť kuchynský odpad, okrem toho kuchynského odpadu, ktorý pochádza od právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov. Obec môže pre zavedenie triedeného zberu a jeho následné nakladanie (napr. nákup kompostérov) čerpať prostriedky z Environmentálneho fondu. Pre žiadosť o čerpanie týchto prostriedkov musí obec splniť nasledovné kritériá:
ƒ má usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom,
ƒ nemá daňové nedoplatky,
ƒ neporušila v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
ƒ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Ktoré činnosti Environmentálny fond v oblasti odpadového hospodárstva podporuje:
ƒ C1 Triedený zber komunálneho odpadu.
ƒ C2 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
ƒ C3 Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania.
ƒ C4 Triedený zber komunálneho odpadu.
ƒ C5 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
ƒ C6 Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania.
POZOR! Žiadosť je možné predkladať v termíne do 15. 12. 2020!!!

3 fázy spustenia ISOH v priebehu 2021-2022
Od januára 2021 bude spustený informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH). Ľudia si však nebudú musieť prostredníctvom ISOH hneď od januára plniť všetky zákonom stanovené povinnosti. Informačný systém bude spustený v troch fázach v celkovom časovom rozpätí 2 rokov. Ktoré fázy sú to?
1. fáza Od januára 2021 budete povinní podávať žiadosti o zápis do registrov prostredníctvom ISOH. Ide napríklad o register zariadení na energetické zhodnocovanie odpadu (ZEVO).
2. fáza Ďalším časovým míľnikom je júl 2021. Od júla budete povinný použiť ISOH pri podaní žiadosti o:
ƒ vydanie rozhodnutia,
ƒ predĺženie platnosti rozhodnutia,
ƒ zmenu rozhodnutia podľa zákona o odpadoch.
3. fáza Posledná etapa. Viaže sa na dátum 1. 1. 2022. Od tohto dátumu pribudne jedna povinnosť – zápis do registrov podľa zákona o odpadoch prostredníctvom ISOH.

Výnimky v úprave zmesového odpadu pre obce od 1. 1. 2021
Od 1. 1. 2021 budú obce podľa novely zákona o odpadoch povinné pred skládkovaním upravovať zmesový odpad. V zmysle novely sa pod vyšlo: 10. 12. 2020 ENVIRO 12/2020 3 úpravou odpadu rozumie fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia. Obce však nemajú kapacity, aby dokázali všetok odpad upravovať fyzikálnymi, chemickými, tepelnými či biologickými procesmi. Preto v súčasnosti prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania na zmenu vyhlášky 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti. Zmena § 6 ponúka pre obce výnimku od úpravy zmesového odpadu pred skládkovaním.
Od 1. 1. 2021 môžu obce odovzdať svoj zmesový odpad na skládku, ak zabezpečia vykonávanie triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov podľa § 81 ods. 7 písm. b), c) a g) zákona. Aké odpady musí obec triediť podľa uvedených písmen? Ide o triedenie:
ƒ biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ - a právnická osoba,
ƒ jedlých olejov a tukov z domácností, ƒ biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
ƒ komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky,
ƒ objemných odpadov, drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor.

POZOR! Obec musí toto triedenie mať upravené vo svojom VZN. Inak aj keď ho vykonáva, si svoju povinnosť akoby nesplnila. Ak obec nevyužije výnimku a bude chcieť skládkovať neupravený odpad, prevádzkar prijme odpad na svoju skládku len s vedomím, že porušuje zákon. Výnimku triedenia môže obec využiť do 1. 1. 2023. Po tomto dátume bude musieť výstup z úpravy zmesového odpadu spĺňať parameter biologickej stability podľa prílohy č. 3a. Limitná hodnota biologickej stability je podľa prílohy 10. Od 1. 1. 2027 pribudne ešte jedna povinnosť pre skládkovanie zmesového odpadu - výstup z úpravy zmesového odpadu a objemný odpad nemôže prekročiť výhrevnosť v sušine 6,5 MJ/ kg.

Zabezpečenia zberu bioodpadu v obciach od 1. 1. 2021 – možnosti obcí
Bioodpad od 1. januára nemusia zbierať obce, ktoré:
ƒ zabezpečujú energetické zhodnotenie odpadov – Bratislava a Košice,
ƒ v danej časti obce 100 % kuchynského bioodpadu kompostujú,
ƒ preukážu, že u nich triedený zber kuchynského bioodpadu nie je technicky možný - historické centrá miest, riedko osídlené oblasti.
Zvyšok obcí sa zberu nevyhnú a je ich približne 80 %. Ako zabezpečiť zber bioodpadu vo Vašej obci? Obce majú tri možnosti – zber odpadu, kompostéry v obci, kombinácia zberu a kompostérov v obci.

Zber odpadu
Ako obec budete povinná uzavrieť zmluvu so zberovou spoločnosťou. Zberová spoločnosť obec odvezie. Ak je v obci viac rodinných domov – odporúča sa vedierkový zber.
To znamená, že zberové spoločnosti zabezpečia pre občanov plastové, ľahko umývateľné vedierka a vrecká. V obciach, kde prevládajú bytovky, sa bude kuchynský bioodpad zbierať do hnedých zberových nádob v objeme 120 – 660 litrov,
Obyvatelia takisto dostanú kompostovateľné vrecká a zber bude prebiehať v rovnakej – týždennej alebo dvojtýždennej frekvencii – podľa potreby. Odporúčame obciam v prvých dňoch zberu odpozorovať, či zberové spoločnosti nádoby pravidelne čistia. Čistenie zberných nádob by mala zberová spoločnosť zabezpečovať po každom odvoze. Ministerstvo životného prostredia zber podporuje aj prostredníctvom vyhlasovania výziev na čerpanie eurofondov.

Kompostéry
Aj tu ministerstvo poskytuje pomoc formou čerpania eurofondov. Obec môže zabezpečiť kompostovanie len v nejakej svojej časti a odtiaľ nemusí bioodpad zbierať. Nie je tým pádom nutné zabezpečiť kompostovanie v celej obci, aby celá obec nemusela bioodpad zbierať. Kombinácia zberu a kompostérov.
Tento spôsob v minulosti odporúčalo aj Ministerstvo životného prostredia. V takom prípade sa bude môcť občan rozhodnúť, či chce kompostovať doma alebo si nechá odpad odviesť. Namiesto domáceho kompostéru môže obec postaviť mestskú kompostáreň. To znamená, že bioodpad zozbiera a následne v mestskej kompostárni tento odpad skompostuje. Podľa niektorých technológia mestskej kompostárne je účinnejšia ako domáce kompostovanie. Výhodou zabezpečenia 120-litrových nádob na biologicky rozložiteľný odpad pre obyvateľov oproti kompostérom je rýchle zhodnotenie bioodpadu rastlinného pôvodu.

Úľavy zo sankcií pri systéme triedeného zberu bioodpadu v obciach do 30. júna 2021
Podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. budú obce od 1. 1. 2021 povinné triediť kuchynský bioodpad. Obce apelovali na Ministerstvo životného prostredia s tým, že do tohto termínu nemajú dostatok času triedenie bioodpadu spustiť. Ako odpoveď prišiel zo strany ministerstva termín 30. jún 2021. Do tohto termínu síce inšpekcia životného prostredia môže kontrolovať, či obec triedi bioodpad, nemôže jej však udeliť sankciu. Lepšie povedané, sankciu môže udeliť len tým obciam, ktoré nemajú triedenie bioodpadu zavedené vôbec. Tie obce, ktoré už na triedenie bioodpadu nabehli, ale stále nemajú splnené požiadavky zo strany ministerstva, budú od inšpekcie dostávať napomenutia. Zrejme ministerstvo rozdelilo obce na upomínané a sankciované kvôli tomu, aby boli obce k 30. júnu donútené robiť aspoň nejaké kroky k triedeniu bioodpadu. Okrem toho, by pre celkový odklad triedenia bioodpadu k 30. júnu Slovensku hrozili sankcie zo strany Európskej únie. Otázka je, čo ministerstvo urobí s obcami, ktoré síce nabehli na triedenie bioodpadu, no ani k 30. júnu nebudú spĺňať všetky požiadavky zo strany ministerstva.

Posunú znova termín?

Nájdete na: file:///C:/Users/Administrator/Downloads/onbodponn202012.pdf