Doplnenie informácií z OcÚ

OBEC KAPUŠANY
OBECNÝ ÚRAD KAPUŠANY
Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.
Hlavná 127/54
082 12 KAPUŠANY

Váš list značky/zo dňa Naša značka Vybavuje/linka KAPUŠANY
Mgr. Lenka Inášová 30.1.2008
0918 796 065

Vec
Doplnenie informácií na základe žiadosti zo dňa 18.01.2008 a 22.1.2008

Ad uznesenie č. 71/2007)

Odpoveď na upresnenie informácií

Potvrdzujem prijatie mailu a žiadam doplniť informácie o :

. uznesenie č. 71/2007 - schválili ste úpravu rozpočtu na rok 2007, tj. úpravu platného rozpočtu schváleného na začiatku roka 2007.
- žiadam o sprístupnenie návrhu úpravy rozpočtu na rok 2007,
ktoré nebolo súčasťou zverejneného uznesenia ale jeho tajnou prílohou, tj. zaujíma ma teda konkrétna úprava, ktorá predstavuje, že sa presúvajú nevyčerpané prostriedky z konkrétnej položky "a" na konkrétnu položku "b".

Plnenie rozpočtu za rok 2007 nie je odpoveďou na moju požiadavku.

Odpoveď na žiadosť zo dňa 18.1.2008

OBEC KAPUŠANY
OBECNÝ ÚRAD KAPUŠANY
Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.
Hlavná 127/54
082 12 KAPUŠANY

Váš list značky/zo dňa Naša značka Vybavuje/linka KAPUŠANY
Mgr.Lenka Inášová 22.1.2008
0918 796 065

Vec
Sprístupnenie informácií na základe žiadosti zo dňa 18.01.2008

Nakoľko ste vo svojej žiadosti neuviedli spôsob, akým Vám majú byť nasledujúce informácie sprístupnené, rozhodli sme sa zaslať Vám ich elektronickou poštou.

Žiadosť o spristupnenie informácií

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Ing. Jozef Pribula
Hlavná 6 082 12 KAPUŠANY

Kapušany 18.01.2007
Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o sprístupnenie informácií, ktoré nie sú uvedené v uzneseniach obecného zastupiteľstva v roku 2007 a to nasledovne :

•uznesenie č. 71/2007

Stratený rok 2007

Stratený rok

Uplynul rok 2007 a z pohľadu prísunu finančných prostriedkov z cudzích zdrojov považujem za stratený rok pre našu obec.

Čo považujeme za cudzie zdroje finančných prostriedkov ?
Sú to všetky iné zdroje peňazí, ktoré sa podarí získať pre obec mimo rozpočtových zdrojov, ktoré obec dostáva v rámci podielových daní právnických a fyzických osôb.

Ďalej sú to peniaze získane z rôznych fondov, ktoré vypisujú ministerstva SR.
Je to napr. enviromentálny fond, ktorý poskytuje finančné prostriedky na :

- Ovzdušie
- Vodovody

Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2008

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Obecné zastupiteľstvo
Hlavná 106 082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch 20.12.2007

Vec : Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2008

Týmto listom vyjadrujem svoje stanovisko k rozpočtu obce na rok 2008 a k uznesenie obecného zastupiteľstva :

Predložený rozpočet je koncipovaný ako vyrovnaný, ale po jeho preštudovaní mám následovné pripomienky ?

Obecné noviny

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obecný úrad
sl. Lenka INÁŠOVÁ
082 12 KAPUŠANY

Kapušany 15.05.2007

Vec : Pripomienky občanov

Dostal som prvé číslo obecných novín a po ich prečítaní mám k ním niekoľko zásadných pripomienok :

Doporučenie z MPSVR SR v oblasti opatrovateľskej služby

Vážený pán Ing. Kokoška,

vo veci procesného postupu v konaní a rozhodovaní obcí vo veciach opatrovateľskej služby, ako aj vo veci rozhodovania vo veci samej, dochádza pri výkone samosprávnej pôsobnosti obcí v tejto oblasti k nezákonnosti v rozhodovaní a nesprávnym úradným postupom v konaní. V prípade, že obec nezmení rozhodnutie svojho zastupiteľstva vo veci pozastavenia poskytovania opatrovateľskej služby, odporúčame Vám obrátiť sa v predmete veci na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky.

Odpoveď z Ministerstva vnútra SR - sekcia verejnej správy

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY
odbor koordinácie miestnej štátnej správy a samosprávy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

• •
Vážený pán
Ing. Ladislav Kokoška

kokoska@stonline.sk
• •

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
15.06.2007SVS – 202 – 2007 / 08342 Mgr. Barboríková/2217 18.06.2007

Vec
Informácia – odpoveď

Informácia na Ministerstvo vnútra SR

Informácia na Ministerstvo vnútra SR - sekcia verejnej správy

Prosím o informáciu z oblasti samosprávy obce :

1. Môže sa konať obecné zastupiteľstvo zvolané starostom obce v inej obci ??? Alebo ináč povedané "Musí sa obecné zastupiteľstvo konať iba v obci, kde boli zvolení poslanci alebo sa môže na popud starostu konať aj i inej obci" ?
Zámienkou je aby sa ho nemohli zúčastniť občania menovanej obce.

Oznamenie stanoviska ministerstva OcÚ a občanom

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Ing. Jozef PRIBULA
Hlavná 104/6 082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch : 20.7.2007

Vec : Sťažnosť- opatrovateľská služba

Dňa 30.03.2007 som Vám zaslal pripomienku k uzneseniu č. 36/2007, ktorým ste od 1.5.2007 zrušili opatrovateľskú službu v celom rozsahu.

Stanovisko ministerstva k zrušeniu opatrovateľskej služby

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím a sociálnych služieb
Špitálska č. 4 – 6, 816 43 Bratislava

Ing. Ladislav Kokoška
Masarykova 16
080 01 Prešov
e- mail

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/tel. Bratislava
3.7.2007 19712/2007-I/23 Ing. Konečný 2111 10.júla 2007

Vec:
Zrušenie opatrovateľskej služby – stanovisko

Vážený pán Kokoška,

Zrušenie opatrovateľskej služby

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.,Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Ing. Jozef Pribula
Hlavná 104/6
082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch : 30.3.2007

Vec : Pripomienka k uzneseniu

Týmto listom reagujem na uznesenie č. 36/2007 ,ktorým od 1.5.2007 rušíte opatrovateľskú službu v celom rozsahu.

Pripomínam, že obec bola nútená zákonom prevziať opatrovateľskú službu od 1.1.2004 z VUC Prešov. Na obci je protokol o prevzatí tejto prenesenej kompetencie.

Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2007

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Obecné zastupiteľstvo
Hlavná 106
082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch 23.01.2007
Vec
Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2007

Týmto listom vyjadrujem svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2007 zo dňa 16.1.2007 a k uznesenie obecného zastupiteľstva z uvedeného dňa.

Predložený rozpočet je koncipovaný ako vyrovnaný, ale po jeho preštudovaní som zistil

Stanovisko k uzneseniu zo dňa 29.12.2007

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

O b e c Kapušany
Obecné zastupiteľstvo Hlavná 104/6
082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch: 11.01. 2007

Vec : Stanovisko k uzneseniu zo dňa 29.12.2006

Vážení páni poslanci a poslankyne

Uznesenie z OcZ zo dňa 29.12.2006

UZNESENIE

z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 29. 12. 2006

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch

A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Jozef Pribula zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.

1. Bača Jozef

VOLEBNÝ PROGRAM PRE MODERNÚ OBEC

Volebný program pre modernú obec
---------------------------------------------

... V rokoch 2010-2014 sa budem zasadzovať o :

• zníženie nových poplatkov za hrobové miesta na cintoríne,
• príhovor zástupcu obce pri pohrebných obradoch,
• výstavbu novej materskej škôlky,
• zníženie dane za psa a poplatkov za komunálny odpad,
• vybudovanie chodníka pre chodcov „Ku Mlynu“,
• prekládku transformátora na Slovenskej ulici,
• výstavbu odvodnenia na IBV Pod hradom a na cintoríne,
• rekonštrukciu všetkých chodníkov v obci,

Syndikovať obsah