POČET OTVORENÍ ČLÁNKOV - sa stále zväčšuje

Počty otvorení článkov za polrok 2009

... V tomto príspevku Vám predkladám počty otvorení jednotlivých článkov alebo aj ich prečítaní na stránke www.kapušany.info :

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY Z NKÚ
16. Júl 2009 - 9:49 od www.kapusany.info
• prečítané 123x

VYDÁVANIE STAVEBNÝCH POVOLENÍ
16. Júl 2009 - 7:34 od www.kapusany.info
• prečítané 30x

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
23. Jún 2009 - 8:56 od www.kapusany.info
• prečítané 60x

VÝSLEDKY VOLIEB DO EU
8. Jún 2009 - 14:21 od www.kapusany.info
• prečítané 30x

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY Z NKÚ

Kóntrola z NKÚ

... V období marec až apríl 2009 bola vykonaná v Obci Kapušany plánovaná kontrola z Najvyšieho kontrolného úradu SR.
Keďže o výsledku kontroly neboli na stránke obce žiadné informácie, požiadal som v rámci zákona
č. 211/200 O slobodnom prístupe k iformáciam o spávu z tejto kontroly, ktorú uverejňujem v plńom znení.


VYDÁVANIE STAVEBNÝCH POVOLENÍ

Stavebné povolenia

... Vydávanie stavebných povolení, ktoré sú v rozpore s platným Územným plánom obce Kapušany, sa už stalo na našom stavebnom úrade bežnou praxou.
Zúčastnil som sa prerokovania zmien UP obce a tam som sa dozvedel, že už máme vydané tri rozporuplné stavebné povolenia. Ja som doteraz vedel iba o dvoch a čuduj sa svete, pribudlo ďalšie.

Ktoré sú to ? Sú to nasledovné stavebné povolenia :

1. Výstavba „Obecných nájomných bytov nižšieho štandardu – 10 b.j.“ ,
- byty pre rómskych občanov.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Základné údaje o obci :

VÝSLEDKY VOLIEB DO EU

Definitívne výsledky

Súhrnné výsledky hlasovania za SR
http://www.statistics.sk/volbyep2009/sr/tab1.jsp?lang=sk

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany
http://www.statistics.sk/volbyep2009/sr/tab3.jsp?lang=sk

Pridelenie mandátov politickým stranám
http://www.statistics.sk/volbyep2009/sr/tab4.jsp?lang=sk

Výsledky prednostného hlasovania podľa obvodov a za SR
http://www.statistics.sk/volbyep2009/sr/tab5.jsp?lang=sk

Zvolení poslanci Európskeho parlamentu
http://www.statistics.sk/volbyep2009/sr/tab6.jsp?lang=sk

VOĽBY EUROPOSLANCOV

Kandidát na poslanca Europského parlamentu za ĽS-HZDS

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko zaradila na svoju kandidátsku listinu aj
Ing. Ladislava KOKOŠKU, CSc.
(väčší obrázok dosiahnete kliknutím naň)

Ľudová strana - Hnutie za demokkratické Slovensko sa vo voľbách do Europského parlamentu uchádza o dôveru občanov jasnými prioritami :

1) Ekonomický rozvoj Slovenska a riešenie dopadov globálnej hospodárskej krízy.

PLAT A ODMENY STAROSTU

Plat a odmeny starostu za rok 2008

Koľko nás stojí starosta obce a aké odmeny mu nadelili poslanci za rok 2008 ???
________________________________________________________________

...Uvedené informácie o platových pomeroch starostu obce Kapušany boli získané na základe žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Platové pomery starostu obce Kapušany s 2081 občanmi k 1.1.2008

Základný plat starostu obce sa vypočíta ako súčin :

ODMENY POSLANCOV ZA ROK 2008

Odmeny poslancov za rok 2008

Koľko nás stáli poslanci obce a aké odmeny si nadelili za rok 2008 ???
____________________________________________________________

...Dňa 4.1.2009 som požiadal mailom starostu obce o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré mi boli sprístupnené až 9.4.2009. Pritom uvedený zákon hovorí o 8 dňovej lehote od podania žiadosti.

Poslanci mali v rozpočte na rok 2008 naplánované odmeny vo výške 100 000.- Sk a predpokladám, že ich aj úplne vyčerpali.

ÚČASTNÍCI KONANIA PODĽA ZÁKONA č.50/1976 Zb.

Kto je účastníkom konania podľa Stavebného zákona - Zákon č. 50/1976 Zb. ???

§ 34
Účastníci územného konania
(1) Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov. 1g)

PODVOD NA OBČANOCH

Podvod na občanoch

...Jeden z ďalších podvodov súčasný starosta vykonal pri zlučovaní parciel pre nový bytový dom, ktorý má (mal) byť umiestnený na Púchovskej ulici.

O čo vlastne išlo ?

...Pôvodne sa na tejto ulici nachádzali dve obecné parcely č. 473 a 475 obdĺžnikových tvarov a parcela č. 472 – ako zastavaná plocha /viď. príloha 1/.
Príloha : 1

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU

Obecné nájomné byty nižšieho štandardu

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo svojím uznesením, že v našej obci sa budú stavať „Obecné nájomné byty nižšieho štandardu 10 bj.“ pre rómskych spoluobčanov na mieste starej čističky odpadových vôd a priľahlých pozemkoch.

Zastupiteľstvo ale opomenulo, že :

- najbližšie situované nájomné domy sú len 9 m od brehovej čiary Ladianky,
- predmetné územie bolo v rokoch 2003-2006 niekoľkokrát zaplavené,

ZAMESTNÁVANIE DôCHODCOV

Zamestnávanie dôchodcov

... V posledných dňoch neustále počúvame, čítame o veľkom prepúšťaní v celej našej republike. Mladí ľudia, ale aj ty starší sa ťažko zmierujú so situáciou, ktorá ich postihuje.

... V našej obci sú tiež nezamestnaní. No obec radšej zamestnáva dôchodcov. Veď tí to potrebujú viac, než nezamestnaní, ktorí majú rodiny a nejakú sociálnu dávku, z ktorej sa im zrejme ľahko žije podľa vedenia obecného úradu. Ak by to tak nebolo, tak by pán starosta nezamestnával už dva roky dôchodkyňu v obecnej knižnici.

STANOVISKO K ROZPOČTU PRE ROK 2009

Stanovisko k rozpočtu pre rok 2009

Obecné zastupiteľstvo na poslednom zasadnutí schválilo okrem iného aj návrh rozpočtu pre rok 2009, ktorého hlavné oblasti v tomto príspevku rozoberieme :

V príjmovej časti rozpočtu je veľká chyba hneď v prvom riadku, kde je nesprávny údaj:
- 111001 Podiel na dani z príjmov FO ............... 459 237,87.-Eur
má byť ............................................................503 463.- Eur
Dôkaz :
Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2009

PODVODY PRI UZNESENIACH Z POSLEDNÉHO ZASTUPITEľSTVA

PODVODY PRI UZNESENIACH

... Dnes ráno mi zavolal náš občan, ktorý zrejme pravidelne sleduje stránku www.kapusany.info, že uznesenia, o ktorých píšem vo svojom poslednom článku sú už v dokumentoch na stránke obce.
Tak ako sa tam dostali, keď tam minulý týždeň ešte neboli ? Žeby na náš popud, alebo na popud kontrolóra obce ?
... To sa už určite nedozvieme, ale v ďalšej časti predkladám rukolapný dokaz, že uznesenia

KOMENTÁR K UZNESENIAM

KOMENTÁR K UZNESENIAM

.... Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch na svojom zasadnutí dňa 12. decembra 2008 prijalo niektoré nelogické uznesenia, ku ktorým sa v tomto príspevku vyjadrime ako občania obce Kapušany :

• uznesenie 98/2008
OcZ súhlasí s predajom pozemku na bývalom PD pre p. Leška za cenu 350 Sk/m2.
--- predpokladáme, že je to pozemok na starom PD, cena za meter štvorcový bola stanovená podľa akého znaleckého posudku ???

• uznesenie 100/2008
OcZ súhlasí s predajom pozemku p.č. 1265/6 a 1265/7 pri trati p.J.Šimkovi za cenu 150 Sk/m2.

TROJKRÁĽOVÝ VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

TROJKRÁĽOVÝ VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

...Tak to sme tu ešte nemali, na sviatok Troch kráľov sa v obci Kapušany zberá komunálny odpad. Navyše je to plánovaný vývoz z kalendára vývozu odpadu, ktorý sa pripravuje asi mesiac pred skončením roka. Takže dočkali sme sa znesvätenia tohto sviatku od predstaviteľov obce, ktorý je uznaný ako štátny sviatok.

Zrejme niekomu uniklo, že počas Vianočných sviatok má byť v obci pokoj a ticho a to nesmie narúšať ani vývoz odpadu, ktorý sa dal naplánovať o deň skôr alebo neskôr.

ZVYŠOVANIE DANÍ A POPLATKOV

ZVYŠOVANIE DANI A POPLATKOV

...Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 12.12.2008 schválilo okrem iného aj VZN č. 8/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kapušany pre rok 2009, v ktorom sú ,ale všetky ceny uvedené iba v eurách, takže radový občan si nemôže porovnať výšku dane, akú má platiť v eurách s platbou v minulom roku v slovenských korunách.

OBEC A PRECHOD NA EURO

Obec a prechod na euro

Na stránke obce na nachádza :
- VZN č. 8/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kapušany, v ktorom sú všetky ceny uvedené iba v eurách.

... Keďže z podnikania viem, že platí duále zobrazovanie cien, tak som si dovolila mať pripomienku k tomu VZN, ktorú som adresovala na OcÚ v Kapušanoch a dostala som nasledovnú nepodpísanú odpoveď :
- že je to podľa Generálneho zákona § 18 odst. 7.

Tento paragraf som si našla a preštudovala a uvádza sa v ňom :

Stanovisko k úprave rozpočtu na rok 2008

---Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č. 70/2008 schválilo úpravu rozpočtu na rok 2008 podľa predloženého návrhu.

V príjmovej časti došlo k zvýšeniu vďaka fiškálnej decentralizácii t.j. vyššími príjmami podielových daní právnických a fyzických osôb. Ostatné príjmy oproti pôvodnému rozpočtu predstavujú iba malé a nepodstatné zmeny.

Celkové príjmy obce teda vzrástli o cca 1,6 milióna korún.
Uvedený príjem teda poslanci OcZ rozdelili takto :

- na kotly pre obecný úrad ........................... 115.- tisíc Sk,

Útoky na www.kapusany.info

Útoky na stránku

Asi pred troma týždňami začali útoky na túto stránku od rôznych záujemcov o povolenie účtu.

Všetkým odkazujem, že prístup na stránku www.kapusany.info dostanú, až po riadnom prihlásení tj. používateľským menom a e-mailovou adresou.

Zatiaľ som zaznamenal asi 22 pokusov a ako príklad uvádzam len niektoré, ktoré som našiel vo svojej pošte :

Používateľské meno...............e–mailová adresa

NbOdvFimJ........................piekamm@usb-io.cn
MAZpRFYenymi.....................zkhiqw@uranak.cn

Reakcia na článok

p. Michal Frank - autor článku

Týmto mailom reagujem na Váš článok uverejnený v Prešovskom korzári dňa 4.7.2008 pod názvom "Kapušany by veľká voda nemala prekvapiť".

Na uvedený článok zrejme nikto nerobil korektúru, pretože z Vašej strany ako autora článku je tam veľa nepresnosti.

1. Koryto Sekčova som prečistil za svojho starostovania v obci, súčasný starosta nevyčisti počas dvoch rokov ani jeden meter, takže sa chváli cudzím perím.

Kapušany by veľká voda nemala prekvapiť

MICHAL FRANK, michal.frankkorzar.sk

V nedávnej minulosti sužovali obec Kapušany (okres Prešov) záplavy. Toto leto by už hroziť nemali, pokiaľ neprídu extrémne zrážky. Ovbec skôr trápia divoké skládky.

Odmeny poslancov v roku 2007

Koľko nás stáli poslanci obce a aké odmeny si nadelili v roku 2007 ???
____________________________________________________________________

Uvedené informácie o odmenách poslancov obce Kapušany boli získané na základe žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Plat starostu v roku 2007

Koľko nás stojí starosta obce
a aké odmeny mu nadelili poslanci v roku 2007 ???
________________________________________________________

///Uvedené informácie o platových pomeroch starostu obce Kapušany boli získané na základe žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Platové pomery starostu obce Kapušany s 2074 občanmi v roku 2007

Rok---Základný plat---Mesačná odmena---Mesačne spolu---Ročne spolu

2007....45 174,-Sk.....10%=4 517.-Sk.....49 691.-........596 292.-

Ad uznesenie č. 90/2007)

Zviditeľnenie obce

Ak si chcete pozrieť nový článok o našej obci, stačí ak si kliknete na následovnú stránku :

www.trhrealit.com/modules.php?name=News&file=article&sid=65 - 41k -

Hrad Kapušany - reality, bývanie, životný štýlTento článok vznikol vďaka materiálom, ktoré mi poslal pán Ing. Ladislav Kokoška Csc. z Kapušian pri Prešove , ktorý je zároveň aj autorom časti fotografií. ...

Kapušany : 3.6.2008

Dve krčmy

Dve krčmy

Tak to sme tu ešte nemali. Dve krčmy v kultúrnom dome (KD), aj taký môže byť výsledok práce súčasného starostu a obecného zastupiteľstva.

Nerealizované návrhy

Moje nerealizované návrhy

Neviem, či ste si všimli, že súčasné obecné zastupiteľstvo čiastočne realizuje návrhy, ktoré som predkladal na zastupiteľstvách a z rôznych dôvodov neprešli.

Ktoré návrhy to boli ?

1. Návrh presťahovať knižnicu do priestorov Jednoty k obecnému úradu :

- tento návrh som predložil ešte v roku 2005 a vďaka takým poslancom ako je p.Holoďak, tento návrh neprešiel. Prečo ? Pretože jedna baba povedala... Spýtajte sa jeho, určite rád Vám odpovie.

2. Zriadiť funkciu prednostu obecného úradu

Kapušany - referát

KAPUŠANY - referát

História: Názvy obce:

-villa Kapy (1248)
-Capi, Kapy, Kopy (1332-1335)
-podľa maďarských strážcov hraníc (maď. kapu-brána)
-rôzne iné názvy od mena Kapy
-Kapušany (1773)

1248- prvá písomná zmienka o Kapušanoch v dohode kráľa Bela s jágerským biskupom ohľadom desiatkov.

1249- najstaršia správa o Kapušianskom hrade (hrad Tubul).

1715- Uhorský snem rozhodol, že hrad je odsúdený na zánik a jeho majiteľka Eva Gergalakyová ho musí podpáliť.

1837- prvýkrát použitá obecná pečať.

Požiadavka na doplnenie informácií

Potvrdzujem prijatie informácií, ale stále ste neodpovedali na moje otázky :

·uznesenie č. 71/2007

Ocz berie na vedomie plnenie rozpočtu za 1. polrok 2007 a schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2007 podľa predloženého návrhu.

- schválili ste úpravu rozpočtu na rok 2007, tj. úpravu platného rozpočtu schváleného na začiatku roka 2007.
- žiadam o sprístupnenie návrhu úpravy rozpočtu na rok 2007,

Doplnenie informácií z OcÚ

OBEC KAPUŠANY
OBECNÝ ÚRAD KAPUŠANY
Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.
Hlavná 127/54
082 12 KAPUŠANY

Váš list značky/zo dňa Naša značka Vybavuje/linka KAPUŠANY
Mgr. Lenka Inášová 30.1.2008
0918 796 065

Vec
Doplnenie informácií na základe žiadosti zo dňa 18.01.2008 a 22.1.2008

Ad uznesenie č. 71/2007)

Syndikovať obsah